Katalagman ang Pagdihon kang Binalaybay kag Sugidanun ni Elsed Togonon

Litrato: Author Pencils by Bird & Co (www.lostateminor.com)   Katalagman ang pagdihon kang binalaybay kag sugidanun Nga nakurit sa agi kang kadulum kag kang kamingaw Kon ang pagluad kang tinta kag ang pagsaot kang mga tinaga Sa hawan nga papel nagapabilin nga  balse kang kalinung. Sa tunga kang pagtangis kang mga talinghaga, Wara’t liwan nga…

“Magapabilin Gihapon” ni Elsed S. Togonon

MAGAPABILIN GIHAPON Elsed S. Togonon Sa sulud ka pik-ap ko run gid lang ginbasa ang gintugro ni Sir John nga papel nga gindeliver ni Timothy R. Montes katong All-Visayas Centennial Writers Workshop sa Tacloban kang December 4, 2008. Pauli run ako kato sa Casay hay sa amo ngato nga tiyempo ginhambalan run ako nga mapa-Manila…

“Hani kang Hangin” ni Elsed S. Togonon

Litrato: Bobby Wong, Jr. (www.postcardsfrommanila.com) HANI KANG HANGIN Elsed S. Togonon Manug-alas dose run ti aga, ugaring padayon man ako gihapon sa pagpamati kang ugayong kang hangin. Bisan wara nagtupa ang bagyo nga si Pepeng, rugya sa Iloilo, gahagunus man gihapon ang hangin nga nagasarasalidhay sa bintana nga pirit magpalid kang mga papel nga nagarinapta…