“Palangga Mo Bala Ako?” ni Rumi (Binalaybay halin sa Persian Paagi sa Ingles Paagto sa Kinaray-a)

Litrato ni Chris Beck kang bag-ong kasal  sa sulod kang kuweba sa Alaska / via http://www.lostateminor.com
Litrato ni Chris Beck kang bag-ong kasal sa sulod kang kuweba sa Alaska / via http://www.lostateminor.com

Palangga Mo Bala Ako?
Lubad ni Genevieve L. Asenjo halin sa Ingles kang lubad halin sa Persian nga binalaybay ni Rumi nga “Do You Love Me?”

Ginpamangkot na ang anang palangga:
Mas palangga mo bala ang imo kaugalingon
kaysa kanakun?
Sabat ka anang palangga:
Nanginmatay ako para sa akun kaugalingon
kag nangin buhi para kanimo.

Nadura ako sa akun kaugalingon
kag sa akun mga kinaiya.
Buhi lamang ako para kanimo.
Nalipatan ko ang tanan ko nga natun-an,
pero sa pagpangilala ko kanimo
nangin iskolar ako.

Nadura ko ang tanan ko nga kabaskug,
pero halin sa imong kusog,
makasarang ako.
Kun palangga ko ang akun kaugalingon,
palangga ko ikaw.
Kun palangga ko ikaw,
palangga ko ang akun kaugalingon.

________________________________

Meeting of Jalal al-Din Rumi and Molla Shams al-din http://en.wikipedia.orgwiki/Rumi /
Meeting of Jalal al-Din Rumi and Molla Shams al-din http://en.wikipedia.orgwiki/Rumi /
Isara sa mga paborito ko nga manunulat si Rumi nga nabuhi katung ika-13 nga siglo, pero hasta kadya, mapuslanon ang anang mga sinulatan parehas kadyang binalaybay. Dya mahimo bangud isara tana ka Sufi mystic kag master, nga mahimo natun mahambal nga pareho ka atun mga babaylan, maaram, kag mga busalian kauna.

Nag-abot dyang binalaybay kanakun sa Ingles, lubad halin sa orihinal nga Persian, kag kadya gina-paambit ko kaninyo sa Kinaray-a, bangud sa duro nga mga higayon, nangin sarandigan ko dya sa pagpadayon sa pagpalangga. Samitan natun ang katimgas kag kasanag sa mga tinaga kang hangkilan nga manunudlo nga si Rumi!

2 thoughts on ““Palangga Mo Bala Ako?” ni Rumi (Binalaybay halin sa Persian Paagi sa Ingles Paagto sa Kinaray-a)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.