“Pagdayaw kay Lakeng Inggo” (Busalian kang Batbatan, Culasi, Antique)ni Randy Tacogdoy

PAGDAYAW KAY LAKENG INGGO
Randy Tacogdoy

Ang imong istorya tooban kang nagligad kag tulad
Kang maaso nga kamatooran kag nauring nga haum-haum
Kang mabug-at nga mga pagtiraw kag galutaw nga mga paglaum
Kang mapinadayonon nga kabuhi kag pananglit nga kamatayun-
Nasulud sa baul kang panahon

Ang ginlatayan mo nga mga dahon kang pandan wara nagluy-on
Pareho kang pagpati nga nagpabilin nga marig-un
Sa paghumlad ka mga unos kag bagbaroron kang dinag-on
Daw imong mutya sa langaw nga narara sa mga paminsarun

Ang busongan nga binangon kag pana mo nga dalitan
Gingiyahan kang orasyon nga gamhanan
Nag-igo sa alibutod kang kahadluk ka mga kaaway
Naghunos kang kaisug kang imong katawhan

Ang simbahan sa laging banwa narupsak
Ang bantayan nagahulat maruphag sa pil-as
Mga handumanan mo nga nalugdang
Sa madalum nga dagat kang pagkalipat

Ang nagsiput nga yab-on sa itum mo nga panaptun
Ayhan nagpalubug man kang imo panurukan
Nga kato anay nagalusot sa pihak kang gintaipan
Agud magpamaan sa gapaabot nga mga kaaway, peste kag balatian

Ang padayon nga pagkalas ka imo mga tul-an
Sa sulud kang kahon kon kang tanga masudlan
Pahanumdum kang imong wara’t kamatayan
Nga pag-ulikid sa kaaraydan kang iban

Ikaw ang nagatahaw nga handurawan
Ang gahum sa mga panabog kag pandag-an
Durungkaan ka mga damgo nga nagpautaw-utaw
Sa puro kang Batbatan

* Si Lakeng Inggo sangka kilala nga kinauna nga busalian sa Batbatan, Culasi nga ang mga tul-an padayon nga ginatipigan kag ginatago sa sangka baul sa isla.

Ang busalian sangka hangkilan kag maaram nga tawo nga ginapatihan may gahum, parehas kang pagpanginduraan para makaluwas sa mga kaaway. Ang istorya ka mga busalian nangin bantog katong panahon kang mga giyera kontra sa mga Espanyol, Amerikano, Hapones.

Ang panabog kag pandag-an mga ritwal nga duna sa mga Batbatanon.

Sample ang Barangay Batbatan, Culasi sa survey kang NSO diin naga-obra ang tagsulat. Nagtener tana rugto sa mga tumanduk ka pira ka adlaw kag nagsagi ko pamangkot sa maragtas kag mga istorya nanda. Sangka mal-am samtang nagaobra ka baroto ang nag-istorya kana parte sa busalian-baganihan nga si Lakeng Inggo.

____________________________________
Si Randy Tacogdoy naga-obra sa National Statistics Office (NSO) sa San Jose, Antique diin tana man nabata kag nagaistar kadya imaw ka anang pamilya. Nag-eskwela sa Antique National School, Saint Anthony’s College, nangin exchange student sa Denmark, kag nagtapos ka anang masteral kag doctorate sa Public Administration sa University of Antique.

Nagasulat tana kang binalaybay sa Kinaray-a nga nabalhag dun sa duro nga magazine kag antolohiya parehas kang Salatan kag Dag-on, naga-compose kang Original Kinaray-a Music (OKM), kag nakasulat kang pira run ka musical-drama ukon paguwa sa teatro parehas kang Maragtas, Aninipay, and Alamat ni Nogas kag ni Anini. Isara tana sa nangin opisyal nga delegado kang Rehiyon 6 sa TABOAN 2011: The Philippine Writers Festival sa Davao City.

Featured Image halin kay Bobby Wong, Jr. kang http://www.postcardsfrommanila.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.