Kalipay kang gin-angga ni Stephen Louie Checa

Dayaw sa MYH Private Resort, Culasi, Antique Kulang ang mga metapora kag tinaga Agud maipahayag ko ang kalipay Nga naglikup sa akun dila kag kasingkasing Kang tion nga ako ginsabak kag gin-angga mo Ayhan kaangay mo si Mararisun Nga nagparayu agud pangitaun ang kahilwayan Ukon sangka kubus nga gatahod kay Madyaas Ang imong dungganun nga…

Bagyo sa Kagab-ihun ni Stephen Louie Checa

ang atun pagbulagay bagyo nga nagwaswas sa kagab-ihun: hinali lang nagdinaguub ang akun dughan- ang mga tinaga kang imong pagpaalam kilat nga nagkihad kag nag sunog kang kalinung kag katawhay nga ginsaad kang atun mga handum ang pangpang kang akun tagipusuon amat-amat nga ginakabkab kang gahagunus nga ilig kang luha kag mga lay-un kang kahuyang…

Panguhit ka bitoon ni Stephen Checa

Natak-an run takun ka panguhit ka mga bitoon kag itugro kanimo; gina uyangan mo lang; ang pinangabudayan ko gintugro mo sa iba; nagapangalipay tinyo samtang ako,gapanghakruy sa kasakit kag kakapoy kang akun balikawang kag dughan; darwa lang tinyo nagsipal kang akun mga bitoon kag pati bulan ko luyag mo pa bul-un. Nami timo ba! Umpisa…

Gugma sa Kaumhan ni Stephen Louie Checa

Kay Shan sa anang pagpanaw sa kadya nga tinguran imawun ko ang mga kanuyos kag dulungan sa pagpanggas kang sinala mo nga binhi rugya sa tabungos kang atun mga panaad; rugto sa taramnan kang gugma nga ginligis kang akun kaisug, idar-un ko nga may pagtoo ang mga gutok kang paglaum nga nasulud sa tabig kang…

Ang Dalitan nga Bagyo ni Analie Cabrillos

Litrato: James Singlador Hunyo beinte dos, dos mil otso nag-uran todo-todo, Abi mo may anaw kulang na lang ang arko nga sakyan kang hayop kag tawo, Naurungan, natapungawan, nagkaralukso nga wara ti kalo kag bayo ang pumuluyo, Tungod ang baha nagaparanglapaw kag nagapanglambas ron sa baryo. Frank ang ngaran kang dalitan nga bagyo, Ana gindalasa…