Ang Dalitan nga Bagyo ni Analie Cabrillos


Litrato: James Singlador

Hunyo beinte dos, dos mil otso nag-uran todo-todo,
Abi mo may anaw kulang na lang ang arko nga sakyan kang hayop kag tawo,
Naurungan, natapungawan, nagkaralukso nga wara ti kalo kag bayo ang pumuluyo,
Tungod ang baha nagaparanglapaw kag nagapanglambas ron sa baryo.

Frank ang ngaran kang dalitan nga bagyo,
Ana gindalasa ang iba nga lugar halin sa Aparri hasta sa Sulu,
Kag ang isla kang Panay naapektuhan guid kato,
Ilabi na gid sa Antique kag sa banwa kang Sibalom kag San Remigio.

Mga kasapatan, mga patubas nga paray kang mangunguma nagalutaw-lutaw,
Kahoy, balay, eskwelahan kag sarakyan abi mo daw pataw kang palutaw,
May mga tawo nga nagakaraanod haros indi ‘kaw ron kabatas maglantaw,
Tungod wara ti mahimo kundi mangamuyo nga kabay ang tubig magmanabaw.

Ang iba nga tawo nagsinaka sa ibabaw kang bubungan,
Nagatarangison, ginakulbaan kag daw malupok ang dughan,
Nagapangamuyo nga magbahar ang baha kag mag-untat ang uran,
Indi ron kamaan kang himuon tungod sa kulba nga nabatyagan.

Sin-o dapat naton pagabasulon sa mga nakaratabo nga nagaabot kanaton?
Ang wara ti dahom-dahom kag nagapamuhi nga puno sang kahoy inyo tapson,
Kon wara pagkalbuha kag sunuga kang tawo ang kabukidan naton,
Indi maghubag ang lupa kag mangpangralapaw ang baha nga imposible languyon.

Ang iba nga pumuluyo nagapanghakroy kay wara ron ti balay nga ulian,
Kag wara ron ti mga kahayupan nga atipanon kag nadalagsa ang anda pangabuhian
Ang mga taramnan kag kadurugan hindi ron matamnan kag mapuslan,
Ang baras, bato kag lay-on amo ron dya ang imo malapakan.

Ahay ang panaghoy kag panghakroy ang naapektuhan kang bagyo Frank,
Ang anda tagipusuon nagaralagabong, daw malupok parehas kang bulkan.
Nagasiburo nga daw manok kay wara ron gid ti madangpan,
Kag indi magpati sa naeksperyensahan kag kulba nga naagyan.

Abaw pag-abot ka amo nga dya krisis wara ti pobre kang manggaran,
Kay tanan nga pagkabutang imo amligan madura di nimo maman-an
Amo ra ang kwarta kag pagkabutang di naton himuon nga sentro kang kabuhi sa kalibutan,
Kay dya nagakadura kag nagatuhaw nga daw yab-ok kag hangin sa aton panurukan.

Tanan nga bagay temporaryo kag nagaagi lamang,
Ang kabuhi naton indi maman-an kon hasta san-o ang aton madangatan,
Indi kita magdura paglaum kag sa aton Makakagahom isarig tanan,
Kay nagapati ako nga magabutlak guid ang adlaw sa pihak kang nagadulom nga kahawaan.

Sa pihak kang kadugihan kang tawo nga anda naagyan,
Nagamag-an ang pagpas-an kang problema kon naga ulikid kag naga ugyon tanan
Dapat nga anggidan ang mga pispis nga punay nga nagahinirupay sa kabukidan,
Kag ang pagpamalangga sa isigkapareho itanom guid tudok sa dughan.

Tumandok kang Baryo Trinidad, San Remigio, Antique. Bata nanday Josephine Ollague Cabrillos nga sangka maestra kag ni Abraham Cabrillos nga sangka mangunguma. Nakatapos sa Saint Anthonys College sa kurso nga Certificate in Computer Technology kang 1996. Mahilig magsaut kag magbalay kang binalaybay kapin pa kon nahidlaw sa mga ginikanan kag sa baryo nga ginahalinan. Naga-obra tulad bilang sangka OFW kag residente sa London.

3 thoughts on “Ang Dalitan nga Bagyo ni Analie Cabrillos

 1. kanami gid kang binalaybay ni miss anne
  anang hambalanon akon nabatyagan
  ang kabudlay kag kasubo nga naagyan
  daw hapdi ka pilas sa akon dughan

  daw sa atubangan ko lang ga istorya
  kag ang natabo kang sara lang semana
  nasugid ka mayad bagyo nga nagdara
  siot sa banwa kag sa anang pamilya

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.