Ang Dalitan nga Bagyo ni Analie Cabrillos

Litrato: James Singlador Hunyo beinte dos, dos mil otso nag-uran todo-todo, Abi mo may anaw kulang na lang ang arko nga sakyan kang hayop kag tawo, Naurungan, natapungawan, nagkaralukso nga wara ti kalo kag bayo ang pumuluyo, Tungod ang baha nagaparanglapaw kag nagapanglambas ron sa baryo. Frank ang ngaran kang dalitan nga bagyo, Ana gindalasa…