Katalagman ang Pagdihon kang Binalaybay kag Sugidanun ni Elsed Togonon

Litrato: Author Pencils by Bird & Co (www.lostateminor.com)   Katalagman ang pagdihon kang binalaybay kag sugidanun Nga nakurit sa agi kang kadulum kag kang kamingaw Kon ang pagluad kang tinta kag ang pagsaot kang mga tinaga Sa hawan nga papel nagapabilin nga  balse kang kalinung. Sa tunga kang pagtangis kang mga talinghaga, Wara’t liwan nga…

“Huni kang Hangin sa Uma:” Mga Binalaybay ni Gil S. Montinola

Featured Image: "Light & Shadows" ni Bobby Wong, Jr. (www.postcardsfrommanila.com) MGA BINALAYBAY_GIL MONTINOLA (KLIK) _________________________ Si Gil Salanio Montinola, 27 anyos, sangka manunudlo sa elementarya sa pampubliko nga buluthuan sa Distrito kang Mina sa Mina, Iloilo. Nakaentra tana sa 9th IYAS Creative Writing Workshop 2009, 8th SanAg Writers Workshop 2010, kag 18th Iligan National Writers…