“Kamingaw” ni Gil S.Montinola

Featured Image: Photography ni Fong Qi Wei (www.lostateminor.com).

KAMINGAW
ni Gil Salanio Montinola

Natak-an rün ‘ko sagad arado kag tadag sa la-o.
Dumduman ko ang abyan ko nga si Aying.

Buhay düman gani kami nga waay nakakit-anay. Ano abi
kay tana nakaeskwela kag ako takün giya lang sa uma.

Kon tulad sa barko tana kag malapad nga baybay ang ginaarado.
Akün takün giya, karbaw ang ginsakyan sa tunga taramnanan.

Kon sa kuarta, abanse pa gid tana, dolyar ang ginahakot kag ginatumpi
na giya sa uma. Ma-an kon makaigo sa sinsilyo na ang akün kinita-an?

Giya sa uma, pinakataas nga balay anda. Ang amün tamün,
tadtad nga kawayan ang dingding kag kugon ang atop, daw mahapay pa.

Dumduman na pa ayhan kon magbaskog ang hampak kang balud:
Ang dupoydupoy kang hangin sa pagtunod kang adlaw sa nakatungdan?

Ang huni kang sirumsirum sa dulom kang kagab-ihon? Ang panangis
kang kasingkasing ni Inday nga ginbayaan na? Kon magtanggra guro sa langit, puede.

Puede rün dayun tana makabalik sa uma maski diin pa tana
dün karün nga ‘lawod kag pamusod kang kalibutan.

Kay pareho man siguro ang huni kang hangin kag ang hurma kang panganod sa duag
kang langit? Ang plastar kang mga bituon sa palibot kang nagaisahanon nga bulan?

Dumduman ko si Aying, maski subra pa sa gintaipan ang amon
distansya, kay man naga-inuran kag malas-ay ang tuba.

Ginapanan-aw ko kon mag-uli düman tana giya,
sigurado: Singgitan na gid ‘ko kon makit-an

na ‘ko sa tunga kang taramnanan: “Antit! ‘musta?
Hapit kaw sa balay kar-on. May dara ‘ko ‘to!”

Balusan ko dayun tana haboy kang la-o kag magkadlaw. Tuod. Ariel
rün ang tawag kana tulad pay waay gid tana gakalipat kada mag-uli sa uma.
___________________
Si Gil Salanio Montinola isa ka manunudlo sa elementarya sa pampubliko nga buluthuan sa Distrito kang Mina sa Mina, Iloilo. Nakaintra tana sa 9th IYAS Creative Writing Workshop 2009, 8th SanAg Writers Workshop 2010, kag 18th Iligan National Writers Workshop 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.