“Pagtuon Maglangoy” ni Genevieve L. Asenjo

Isla Mararison, Culasi, Antique | Litrato ni Pangga Gen.
Isla Mararison, Culasi, Antique | Litrato ni Pangga Gen.

Binalaybay ni Genevieve L. Asenjo

Pagtuon Maglangoy
(Para kay Leumel Nyhl, una nga hinablos)

Baybay ang bag-o nga tinaga nga imo naman-an –
Bugay kadyang adlaw kang pagparigos kang pamilya sa dagat.

Nadiskubre mo nga gahalin ang balud,
Wara pagpahimuyong parehas kang lupa;
Ang baras baraghal, kag ang asin kang tubig
Maaplud sa imong mga mata kag bibig.

Nahadluk ikaw maglangoy.

Marayu dyang dagat halin sa balay,
Kag ang karsada nga atun gin-agyan ginabangag.
Ang kapaang kang kalibutan gadukut sa atun panit,
Tiskug kang mga paklang kang niyog sa unahan
Nga nagapauhaw kang anang butong: bisan doblehun
Mo ang bayad, wara run it masaka, makawit, mabuksan.

Gani ginhanda namun ikaw
Sa pagkapa-kapa sa daray-ahan
Sa diin ikaw hamtang
Sa dukut kang magagmay nga bato kag buskay
Sa imong lawas;lawud nga masarangan pa namun
Haksun kag libunon sa kahagnup
Antes pa madura ang asul kag berde kang dagat,
Antes pa anang bugnaw kag ramig, nabaw kag dalum,
Magtudlo kanimo kang kahilwayan
Sa kahadluk maglangoy kag pagkalumos
Sa imong pagsurong kag pagsakay sa mga balud
Bangud patihan mo nga pirme magalab-ut sa mga baras,
Magarupsak sa mga bato kag buskay; bura nga nagakakas
Kang init sa atun panit sa tingadlaw, parehas nga rugya kami
Nagabantay kanimo kag nagahulat –
Dyang pagparigos sa baybay
Liwan-liwanun natun sa kada bakasyon.

Baybay, pamilya: mga tinaga kang pagkahamtang
Kag indi-pagkahimtang: sa gihapon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.