Busay Maria Cristina (Para kay Christine F. Godinez-Ortega) ni John Iremil E. Teodoro

Maria Christina Falls, Iligan City /via Google
Maria Christina Falls, Iligan City /via Google

KUON KANG KATAW / JOHN IREMIL E. TEODORO /Ginbata kag nagbahёl sa baybayёn kag taramnanan kang Maybato Norte, San Jose de Buenavista, Antique. Sangka premyado nga manunulat, awtor tana kang pulo ka mga libro kang mga binalaybay, sugidanёn, kag sanaysay sa Kinaray-a, Filipino, Hiligaynon, kag Ingles. Miyembro tana kang Executive Board kang Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL). Tana ang Bise Presidente kag Kalihim Heneral kang ORYANG: Katipunan ng mga Gurong Filipino para sa Bansang Filipino. Nagaestar tana kadya sa Syudad Pasig. [Buol ni Frank Yu ang litrato, Syudad Iligan, Mayo 2014 ].
KUON KANG KATAW / JOHN IREMIL E. TEODORO /Ginbata kag nagbahёl sa baybayёn kag taramnanan kang Maybato Norte, San Jose de Buenavista, Antique. Sangka premyado nga manunulat, awtor tana kang pulo ka mga libro kang mga binalaybay, sugidanёn, kag sanaysay sa Kinaray-a, Filipino, Hiligaynon, kag Ingles. Miyembro tana kang Executive Board kang Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL). Tana ang Bise Presidente kag Kalihim Heneral kang ORYANG: Katipunan ng mga Gurong Filipino para sa Bansang Filipino. Nagaestar tana kadya sa Syudad Pasig.
[Buol ni Frank Yu ang litrato, Syudad Iligan, Mayo 2014 ].
Busay Maria Cristina
(Para kay Christine F. Godinez-Ortega)

I.
Mga tinaga ang tubig
nga nagasagahay sa busay.
Nagadagёёb ang andang pagbёndak
sa pagbantala kang binalaybay
nga nahёman sa daragkёl nga mga tambor
sa tilaok kang lagtёm nga pil-as.
Ang mga tinaga sa ranaw
nga malantaw halin
sa sangka bato nga purungkuan
sa idalёm kang arbol de fuego
sa unibersidad sa Marawi,
magailig, magailig,
sa Suba Agus, paagto sa Iligan,
paagto sa papel nga dagat
agёd sulatёn ang katahёm
kag karaw-ay
kang palangga natёn
nga kapuruan.

II.
Ang pagbёndak
kang mga tinaga sa busay,
angay sa pagbёndak
kang mga tinaga
sa atёn paminsarёn.
Magahimu dya kang kuryente
nga makapasanag
kang bilog nga Mindanao.
Sa mga tingadlaw
nga maluya ang paglibot
kang turbino kang atёn painoino,
mga kadlaw natёn
ang makapaumpaw
sa balaan nga kauhaw
kang atёn kalag.

III.
Ginakanta kang busay
ang mga estorya
kang atёn paghigugma.
Dali, marigos kita,
kag ihalad
ang lao natёn nga lawas
kay Raha Indarapata
nga nagpakutkot kang kalog
agёd mangin suba kag busay
sa pagpangita kang singsing
nga nahulog sa ranaw
kang bugto na nga ginpatay
kang sangka higante
nga nagapangaёn kang tawo.
Hugasan natёn
ang mga letra kang pagdёmёt
nga nagadёrёkёt
sa atёn panit.
Hapulasёn natёn
ang atёn mga gusok
nga mangin kuwerdas
kang gitara
nga magatukar
sa wara’t kamatayёn
nga mga sugidanёn.

-JOHN IREMIL E. TEODORO
3 Hunyo 2014 Martes
6:05 t.a. Kolehiyong Miriam

Busay Maria Cristina
(Para kay Christine F. Godinez-Ortega)

I.
Mga salita ang tubig
na umaagos sa busay.
Kumukulog ang kanilang pag-agos
sa pagtanghal ng binalaybay
na nabuo sa malalaking tambol
sa lalamunan ng luntiang bangin.
Ang mga salita sa lawa
na makikita mula
sa isang batong upuan
sa lilim ng arbol de fuego
sa unibersidad sa Marawi,
aagos, aagos,
sa Ilog Agus, papuntang Iligan,
papunta sa papel na dagat
upang sulatin ang kagandahan
at kapangitan
ng minamahal nating
arkipelago.

II.
Ang pagbagsak
ng mga salita sa busay,
katulad ng pagbagsak
ng mga tinaga
sa ating isipan.
Lilikha ito ng koryente
na magbibigay-liwanag
sa buong Mindanao.
Sa mga tag-araw
na mahina ang pag-ikot
ng turbino sa ating isipan,
mga tawanan natin
ang makakatighaw
sa banal na pagkauhaw
ng ating kaluluwa.

III.
Inaawit ng busay
ang mga estorya
ng ating pag-ibig.
Halika, maligo tayo,
at ialay
kay Raha Indarapata
na nagpahukay ng kanal
upang maging ilog at busay
sa paghanap sa singsing
na nahulog sa lawa
ng kapatid niyang pinatay
ng isang higante
na kumakain ng tao.
Hugasan natin
ang mga letra ng paghihiganti
na dumidikit
sa ating balat.
Haplusin natin
ang ating mga tadyang
na magiging kuwerdas
ng gitara
na magtutugtog
sa walang kamatayang
mga kuwento.

[Salin ng may-akda]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.