Skip to content

November 22, 2013

5

‘Ang Pag-antos’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

by Pangga Gen

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

For this is a gracious thing, when, mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly. For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it you endure, this is a gracious thing in the sight of God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return; when he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly.
—1 Peter 2:19-23

‘Ang pag-antos para sa ikamayad mo.’ Ano mahambal mo sa dyang tinaga? Kada mabatian kag mabasahan ko gani dya nga sulat, nagakudug akun mga alima kag tuhod sa kadya nga inoras sa akun pagpensar kag pagsulat. Indi ko abi gusto ang mag-antos pa. Indi ako parehas ka iba nga makita, makaisip kag makahambal nga ang pag-antos ‘Ay mayad rian para kanakun!’ Indi ko run halus mabaton ang mag-antos kay padayon man gid gani ang pag-antos ko. Ay maan dugangan pa gid kang akun ginalantaw kag ginabasa nga mga balita natungud kang halit nga gindara kag ginbilin ni bagyo Yolanda sa pag-tour na sa Isla kang Visayas sa Pilipinas. Nagaturo man akun luha kag indi makakaun kon makita kag maisip ko ang pag-antos kang mga tawo nga naapektohan kang bagyo Yolanda. Gapasalamat man ako nga ang Amerika kag iba pa nga mga nasyon handa man gid sa pagbulig. Dayawun ang atun Mahal nga Dios, makita ang kamayad kag gugma para sa tanan.

Andut ako pa? Andut natabo dya? Palangga bala ako kang Dios? Sa diin ako nagkasala? Duro lang ang mga pamangkutanun maisipan ka tagsa-tagsa kanatun nga nagaantos. Manarisari nga klase, mga parareho nga eksperyensya kang kabuhi sa diin may pag-antos. Masakit, mabudlay, mapait, madalian, mabuhayan sa pagbangon kag magtindug sa pagpadayon atubang kang kabuhi nga indi maduraan ka paglaum nga malampuwasan ang tanan nga pag-antos.

Duro man sa kalibutan ang ginasakit kag ginapatay tungud nga nagatuo kay Kristo. Bisan nga matuod rian, santunga lang ra nga istorya. Ang pagsunod kay Kristo kabudlay ang pagkabuhi. Mangduhaduha ikaw? Sa nahambal run, andut nga ang pagpili sa pagsunod kay Kristo maga-antos? Duro lang nga mga rasones, apang dya ang tatlo nga naisip ko: 1)Pruweba– kon paano ako nga nagaantos proweba nga I belong to Him (basaha ang Hebrews 12). Kon ako magapabilin sa grasya kang Dios sa akun mga pag-antos, makita ko ang Ana kusug kon ako gahina/lapyo makadayaw sa Ginuo; 2)Prayoridad –sa pag-antos, akun nakaisip nga indi tanan dya sa kabuhi. Ang mga bagay magataliwan, magadura kag magaumpisa sa paglantaw ka mga butang nga wara sa kalibutan (2 Corinthians 4:17). Makita ang mga butang nga wara man gid it pulos sa kalibutan nga mas sobra ang natungud sa Ginuo sangsa kaugalingun; 3) Paggahum–sa pag-antos, ang mga sa palibot ko makita ang paggahum kanakun. Indi nanda maintiendihan kon paano ko malampasan ang mga pag-antos kag makita ang paggahum nga wara kananda. Magamit kang Ginuo ang “gahum sa kahinaan.”

Nagakabuhi kita sa kalibutan nga ginapalibutan ka mga pag-antos. Indi run magtingala pa kon ang pag-antos mag-abot kag nagapanuktok run sa gawang. Bisan nga ang pag-antos indi kasadyahan, mayad ang resulta. “For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison (2 Corinthians 4:17).” Ay buang, kon isipun kag kon haksun ang pag-antos! Atun lamang bantayan kon paano magamit kang Ginuo ang mga pamaagi nga indi natun ma-imagine. May mayad bala? Ikaw run lang makasabat.

Ang akun pangamuyo: Amay namun sa langit, ang tanan nga naghalin kanimo para sa kadayawan mo kag para sa kaaraydan namun, kaimaw ang amun pag-antos. Buligi kami nga makita ang pag-antos bilang regalo nga makapatubo kag makapareho ni Kristo. Ginakahidlawan namun ang kaluoy kang kalibutan nga may kapahuwayan. Patawarun mo kami kon nagakalangkag kami sa kaluoy kang kalibutan sa diin makita lamang kanimo ang matuod nga wara it katapusan nga himaya. Buligi kami nga ang amun pag-antos indi mausik bangud gamitun namun sa Imo kadayawan.

5 Comments Post a comment
 1. Nenen Elma
  Nov 23 2013

  nong bebot dulalia celorico, duru gid nga salamat sa pagkomento rugya kag matuod gid man nga habang kita nagakabuhi sa kalibutan may pag-antos pero count it all joy na lang sa urihi may anihon nga kamayad ang grasya kang atun Mahal nga Dios ang may kaluwasan kita nga tanan paagi sa atun pagtuo kay Kristo.

 2. bebot dulalia celorico
  Nov 22 2013

  mayad nga gabii kanimo,Nen,dya liwan kita s pgbasa ka imo mga mayad nga mga estorya,ilabi n gd s kadya nga mga tyempo nga bag-o gd lang kita kasaksi s natabo s atun mahal nga lugar,ang Pilipinas.matuod gd nga ang tanan nga pag-antus natun dya s kalibutan samtang kita gakabuhi.ang iba gamay lang ang iba duru2 gd halin pagkatawo pa lang hasta s madura s kalibutan.Ang Mahal nga Diyos,wara gakalipat kanatun tanan.Ang natabu s visayas,isara ka pagtiraw kanaton tanan imaw ang pag-antus kon paano kita makabangon liwan pagkatapos kg ang paghanda s mga maabot pa nga hitabo.Ang pagtuo gd S aton Mahal nga Diyos paagi Kay Hesuskristo ang pianakamayad gd.Duro gd nga salamat,Nen.GOD BLESS YOU ALWAYS.

 3. Nenen Elma
  Nov 22 2013

  dong reynaldo, salamat gid sa malawid mo nga komento.. ang atun mga pag-antos maislan gid ra kang kasadya maabot kanatun nga tanan ang nagatuo sa Ginuo.

  Romans 5:3-5
  More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.

  Revelation 21:4
  And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

  Isaiah 60:20
  Your sun will never set again, and your moon will wane no more; the LORD will be your everlasting light, and your days of sorrow will end.

 4. Nov 22 2013

  di ko nakita comment ko gamit bi celphone …

 5. reynaldo
  Nov 22 2013

  Darwa k bagay man ang akun pamalandong kun ano guid ang dyang pag antus sa atun kbuhi? Una halin bla ja sa o obra guid sa atun maloloyun na Ama o kun halin sa obra kang ana nga kontra? Kung halin man guid kna, may gsto tna hambalun na kinahanglan magbugtaw kita,magpanaw na matinahuron, magpangayo kng pasaylo kag ibalil ang paghiguma nga matood pra kana guid lamang.
  Isa pa tratuhon ang pag antus bilang grasya nga sa kmatuoran kng kita naga antus may nakahulot man nga kasadya sa urihi. Maduduman ko man kaauna sa sobra ka sakit ka ginadara ka dyan pag antos manami gali ang bunga sa ulihi. Kang elementarya ako gusto ko mag sipal sipal lng tamad mag tuon gani perma gina adtunan ako ni papa mado kag hambalan magtuon d ka sagi sipal.
  Abaw budlay mag tunod
  Hasta cge antos basa. Antos pamulaw magtuon bisan malayo sa matuod nga mga nanay kag tatay kun bugto.Grabi napag antus pero nami ang bunga …nakatapos kag mani nga lkurso pirmi c papa saka sa stage magtakod ribon o medalya. Siguro ma lantaw ko grabi guid ang pagpangasubo kag pag antos sa atun mga labugtuon sa mga mahitabo nga kalamidad yolanda.
  Siguro kng obra ja kang atun
  Ama, may ginaplano siya nga wala pa natun makita.

  Pangarwa kung obra diya sa ana mga kontra? Ay amo diya ang matuod nga masakit. Wara kita ti mahimo, kundi maghulat kag mag paraswertuhon kung sino ang nakalimpuwas.

  Nay nami guid ba napaisip mo kang aga nga pag buntaw
  Pagbuntaw nga daad malayo lang kita sa pag antos…thanks nanay sa pamalandong…tuod man guid kung pwede lang duraon ang dyang pag antus sa bokabularyo daad..salisdan kang kasadyA….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.