‘Yolanda’ ni Gil S. Montinola [May mga Litrato kang Barbaza, Antique]

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com

Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique /Litrato: Faith Asenjo-Laurio
Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique /Litrato: Faith Asenjo-Laurio

Yolanda pamatii
Balikda ang tanan mo nga ginpang-agyan
Ikaw lang ang naglabay
Duru katama ang nagkarahapay nga balay
Nagkaraanod nga mga pinangabudlayan
Kag ginlugdang mo ang handum kang kadam-an

Yolanda pamatii
Duru katama nga kabuhi ang imo gindaga
Daad mabatian mo ang nguynguy
Kang mga bata nga ginbul-an mo ginikanan
Ang hibi kag panangis kang mga ginikanan
Nga ginbul-an mo bata
Kag ang bilog nga pamilya nga imo gindura

Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique /Litrato: Faith Asenjo-Laurio
Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique /Litrato: Faith Asenjo-Laurio

Yolanda pamatii
Daad batyagan mo ang gutum
Kang nagaraguuk nga mga busong
Ang ramig kang kagab-ihon
Nga nagakunop sa tagsa-tagsa nga naduraan
Ang dulum nga nagalamon sa anda baratyagon
Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique/Litrato: Faith Asenjo-Laurio
Halit ni SuperTyphoon Yolanda sa Barbaza, Antique/Litrato: Faith Asenjo-Laurio

Yolanda pamatii
Sa ginhawanan mo nga banas
Kami tanan rugto ang amat-amat manubo
Manarinsing
Marabong
Mang-ugat
Kag magpabakod
Sa imo nga ginpang-ubra, kami sa gihapon mamutwa
Iririmaw nga magpapag-on
Magbangon
Kag magpadayon

2 thoughts on “‘Yolanda’ ni Gil S. Montinola [May mga Litrato kang Barbaza, Antique]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.