“After America” & “On the Map”

Pangga Gen/America: Snapshot
Pangga Gen/America: Snapshot
13th IYAS NATIONAL WRITERS WORKSHOP sa University of St. La Salle sa Bacolod City, Negros Occidental umpisa kadyang Lunes, Abril 22, hasta sa Biyernes, Abril 26, diin i-launch man ang una nga IYAS Anthology nga nagasulod kang mga pili nga obra kang mga nangin fellows sa sulod kang 10 ka tuig. Panelist ako rugya halin kang 2006.

Sa pira ka adlaw, gusto ko man makadiskurso ka akun panghuna-huna kang baratyagon tuhoy sa writing workshop natun sa pungsod bilang nangin fellow sa Iligan National Writer Workshop (2007), UP-Davao National Writers Workshop (2001), kag UP-Baguio National Writers Workshop (2011) amo man bilang panelist rugya sa IYAS kag sa San Agustin sa Iloilo.

Kadyang Lunes, ipaambit ko anay kaninyo akun sinulatan sa Ingles. Ginlihog nanda ako nga isulat ang pira ko ka pamensarun sa topiko nga “On Going Home” pagkatapos mangin Honorary Writing Fellow sa bantog nga International Writing Program (IWP) sa University of Iowa sa Iowa City sa America diin halos tanan nga kilala nga manunulat sa pungsod, sa bilog nga kalibutan, kag ilabi na sa America, nagtuon kang pagsulat kag nakipagkilala sa iba pa nga mga manunulat.

Rugya ang “After America.”

Mabasa n’yo man ang pira run ka nasulat ko sa Kinaray-a mismo sa dyang seksyon kang blog nga “America: Snapshot.”

Rugya man ang sangka interbyu kanakun sa serye nga “On the Map 2012” diin, sa liwan, naabay ang Pilipinas sa pag-mapa nanda kang mga manunulat sa bilog nga kalibutan.

Kabay makakitaay man kita sa sangka writing workshop sa pira ka adlaw, ukon sa mga okasyon diin nagaistoryahanay ang mga manunulat kag mga manugbasa bilang komunidad nga nagatib-ong kang kaaram.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.