Ang Songkran sa Thailand

Poster kang selebrasyon.
Poster kang selebrasyon.

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Bag-o lang natapos ang selebrasyon kang bag-ong tuig rugya sa Thailand, ang ginatawag nanda nga Songkran Festival. Ang ginasundan nanda amo ang kalendaryo nga Buddhist, kun sa diin mga 543 ka tuig ang abanse nanda sa kalendaryo nga ginasundan natun, ang Gregorian calendar, ukon western or Christian calendar. Bale sa tuig 2556 run sanda kadya. Karadlawan kis-a hay daw gakatalang man kami sa mga numero kag kinahanglan mag-compute pa para maman-an ang eksakto nga tuig.

Sadya pa gid hay tatlo gid ang anda nga gina-selebrar nga bag-ong tuig – ang internasyonal kada 31 kang Disyembre, ang ana kang mga Chinese (duro kilala ko nga Chinese nga indi gusto tawgun nga Intsik) sa katapusan kang Enero ukon una nga semana kang Pebrero depende sa puesto kang bulan, kag ang anda mismo nga Songkran kada 13 kang Abril.

Te, naga-ano ang mga Thais kun ga-selebrar kang Songkran? Ang anda pagselebrar bukut lang sangka adlaw sa 13 Abril, kundi malawig gawa anda. Ang gobyerno ginadeklarar nga holidays mga pira ka adlaw antes kang 13 kag pagkatapos man, depende kun ano nga adlaw ang tup-an kang petsa nga 13. Sa kadya nga tuig, Sabado ang 13, kundi nga gindeklarar nga public holidays ang 12, 15 kag 16. Pero ang mga tawo naga-umpisa run ang bakasyon nanda sangka semana antes kang Songkran, kag gapadayun man sangka semana pagkatapos. Manami dya sa mga estranghero nga rugya naga-istar hay amo dya ang tyempo nga maka-uli sa anda nga mga lugar sa sagwa kang Thailand. Amo ra nga kada Abril kami naga-pauli man sa Antique halos kada tuig hay mas malawig gawa ang bakasyon, luwas lang kadya nga tuig hay masaku ako sa akun research.

Grabe ang trapik sa mga dalan paagto sa mga probinsya sa kadya nga mga inadlaw, ilabi na gid sa umpisa kang holiday kun sa diin duro ang nagauruli man sa anda nga mga balay sa probinsya. Daw semana santa kag Christmas sa atun, pero daw sobra pa gid tana rugya ang kagutok kang highway. Amo man kun tapos run ang holiday kag nagabaralik ang mga tawo sa syudad. Kang una amo man dya ang tyempo nga nagaagto kami sa nga rural areas mag-mission work. Abutan man kami mga 10-12 ka oras sa karsada tungod sa trapik. Kadya ginatinguha man kang tanan nga maglikaw sa kagutok, ang iban naga-panaw antes mag-umpisa ang holiday, ukon palampasun ang oras, ukon indi run lang maglagaw. Tawhay katama ang mga karsada sa syudad kang Bangkok hay halos tanan nagguruwa sa probinsya, agto sa beach ukon sa mga bukid.

Mga gamit sa Songkran.
Mga gamit sa Songkran.

Ang Songkran amo ang tyempo kang mga Thais nga magbisita sa mga pinalangga nga ginikanan kag kaparyentihan. Sa mga Thais nga mga Buddhists, nagaagto man sanda sa mga templo kag magtugro respeto sa mga monks. Sa pagbisita nanda sa anda mga ginikanan kag kamal-aman, nagapakita sanda respeto paagi sa pagbubo tubig. Ang mga mal-am magbubo tubig sa tangkugu kang mga kabataan samtang nagahambal kang blessing ukon pangamuyo para sa ikamayad lawas kang mga bata. Ang mga kabataan magbalos man bubo tubig sa alima kang mga mal-am, kag maghambal man kang blessing ukon pangamuyo. Pagkatapos kang seryoso nga seremonya nga dya, umpisa run ang sadya-sadya nga basyahanay tubig sa palibot.

Sa industriya kang turismo, gintawag man nanda ang selebrasyon nga dya nga Water Festival. Duro-duro nga mga turista nagaagto sa Thailand sa amo dya nga tyempo agud mag-entra sa kasadyahan sa basyahanay kang tubig. Uso ang baligyaanay kang plastic nga water gun, nga lain-lain nga estilo kag kolor. Buta ang mga hotels kag kaduro ang mga aktibidades nga ginapreparar para sa mga katawhan.
Kang nagligad nga semana, wara kami nagbyahe kang marayu tungod tamad kami mag-entra sa trapik. Gani nga nagplano kami nga rugya lang sa Bangkok magselebrar. Nagtener kami sa sangka hotel nga rapit sa Chao Phraya River. Daw nagbakasyon man kami hay nag-empake man kami ka gamit namun kag lain man ang palibot. Sa amun pag-libot-libot sa syudad nasadyahan man kami magturuk kang mga tawo nga nagabasyahanay tubig. Mayad lang sa sulud tamun kang sarakyan kundi wara tamun nabasa. Sa mga gusto mabasa kag magsipal, hungud man nanda maglibot sakay sa motorsiklo, ukon sa pick-up, ukon magpanaw-panaw, dara ang water guns ukon balde. Ang nagalibot sa pick-up, may drum kang tubig, balde kag kabo sanda nga dara, kag amo dya gin-usar nanda sa pagbasya sa mga tawo nga naga-hulat man kananda sa mga sidewalk nga may anda man nga pangbasya. Kun ang mga pick-up magsugata, basyahanay man sanda.

Basyahanay tubig.
Basyahanay tubig.

Makuon kita nga daw San Juan man sa atun ang Songkran. Wara pa gid takun ka-witness kang San Juan festival sa atun, gani hindi ko makomparar ang darwa nga dya. Pero nabasahan ko lang sa newspaper kada mag San Juan sa atun. Lain man ang rason kang pagselebrar rugto sa atun.

Kanami lang man nga makakita kang lain-lain nga mga ginawi kang mga tawo sa lain-lain nga lugar. Ang Songkran sara sa mga festivals sa Thailand nga bantog gid kag nahimo kang anda gobyerno nga mapa-bahul dya kang kapitalan para magduro ang turista kag mag-aktibo man ang andang ekonomiya. Ugaring duro man ang mga negatibo nga epekto na kadya. Tungod sa selebrasyon, duro ang nagainum kag bisan nakainom kag lingin run, nagamaneho pa gihapon kang sarakyan. Gani duro ang mga aksidente nga nagakatabo. Bisan anhun ka kampanya nga mag-andam maneho kag indi magmaneho kun nakainom, daw wara man nagapamati ang iban. Daw parehas lang man sa atun parte sa firecrackers kada bag-ong tuig, nga duro man gihapon nagakapilas.

Watergun.
Watergun.

Bisan lain-lain nga lahi, may mga bagay nga daw parehas man. Sa pag-abot kang bag-ong tuig, nagaselebrar kita, bisan lain-lain nga klase kang pagselebrar kang kasadyahan. Pero parehas ang atun paminsarun nga sa pag-abot kang bag-ong tuig, magaabot man ang bag-o nga pag-asa, bag-o nga tsansa, bag-o nga oportunidad, bag-o nga kinabuhi. Kun ano ang mayad sa nagligad nga tuig, atun man handum nga magmayad pa gid sa kadya nga tuig. Kag kun ano ang malain kag indi manami, atun ginapangabay nga madura kag indi magsunod kanatun sa bag-ong tuig. Ang mayad, malipayon kag matawhay nga kinabuhi – amo dya ang handum kang kada sara kada abot kang bag-o nga tuig. Malab-ot ta ang handum nga dya kun kita may pagsarig sa Ginoo nga amo ang halinan kang tanan nga mayad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.