Sa Whole Foods sa Seattle

Bahul nga balita sa Amerika; sa Ferguson, Missouri, umpisa kang Agosto 9, ang pagpusil kang sangka pulis kay Michael Brown, 18 anyos nga itum nga tin-edyer. Suno sa akun nabasahan nga mga artikulo kag nalantaw-batian sa CNN, nagdaba-daba ang kaugut kang mga taga-Ferguson indi lamang bangud isara ruman ka itum nga laki ang napatay kundi…

“Hello, Ellis,” ukon ang (Ma)Sabat ko sa “The Day the Dancers Came” ni Bienvenido N. Santos

“Why do you want to come to America?” Pamangkot kang Immigration Officer kanamun kadya. Rugyan man ang TSA, ang Customs, ang U.S. Consul sa Manila. Si Annie nga naghalin sa Ireland, kadya monumento; sangka istorya nga ginapadunggan.

“After America” & “On the Map”

13th IYAS NATIONAL WRITERS WORKSHOP sa University of St. La Salle sa Bacolod City, Negros Occidental umpisa kadyang Lunes, Abril 22, hasta sa Biyernes, Abril 26, diin i-launch man ang una nga IYAS Anthology nga nagasulod kang mga pili nga obra kang mga nangin fellows sa sulod kang 10 ka tuig. Panelist ako rugya halin…

Nagapanghagad ang Prairie!

Kang Agosto 25 hasta Nobyembre 14, 2012, Honorary Writing Fellow ako sa International Writing Program (IWP) kang University of Iowa sa Iowa City, USA. Nakaimaw ko ang 32 ka mga manunulat halin sa 28 ka mga pungsod. Kadya pa lang nag-abot kanakun ang gana sa pagbalay ka mga istorya halin sa mga pinanid nga natago…

Tungang Gabii sa Dallas Airport

Manuglima run ka bulan kang matabo dya. Maisip ko sa mga tudlo kang sangka alima ang mga naistoryahan. Ambay kon andut kadyang mga semana, amo dya ang siri nga memorya nga naga-flash sa ginatawag nga mind’s eye kon mapensar ko tana. Kag ang kabug-usan kag kalinong nga nabatyagan ko sa gabii nga ‘to. Daw sangka…