Ramig kag Init

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Naistorya ko mga pira ka semana nagligad nga nagsobra na gid ang ramig rugto sa Scotland, kag nagapasalamat ako nga rugya takun sa Asya. Kang nagligad nga semana naman-an ko sa balita kag sa akun mga kakilala rugto nga grabe ang bubo kang snow. Pasalamat ako liwat nga rugya takun bisan nagaparamalhas man ta kis-a kag sobra man rugya ka init. Pero mayad tana ra hay ma-medyosan sa pag-gamit electric fan ukon aircon, kag magshorts kag sleeveless.

Kun kamo abi magpaminsar, diin ang gusto ninyo, maramig ukon mainit? Ang panigurado nga sabat amo ang, “depende sa karamigun kag kainitun”. Tungod kung sobra man ka ramig kag sobra man ka init, daw hindi man gid natun maagwantahan dya. Ang atun lawas naga-adjust man sa klima ugaring may limitasyon man gihapon. Amo ria nga duro nga mga tawo kag sapat apektado man kun sobra karamig kag kainit.

Manami ang view, kabug-at kang ginasuksok.
Manami ang view, kabug-at kang ginasuksok.

Bahul gid ang risgo kang mga tawo nga wara ti balay nga ulian kag sa sagwa lang sanda nagaturog. Duro run nga beses nga nabasa natun sa news nga may mga nasapwan run lang nga wara run to ginhawa ang mga tawo nga nagtiskug run sa karamig, ukon nasunog run sa kainit. Ang iban gani bisan may balay run, kun wara ti barayad sa gas ukon electric, magtiskug man sa ramig hay wara ti heater. Kun sa mainit, ang mga tawo kalabanan na-dehydrate sa sobra ka init.

Rugya sa Thailand mainit run gid bisan Marso pa lang. Sa Abril mas sobra pa gid, makalab-ot man sobra sa 40°C. Pero kang Byernes nagbunuk ang uran, daw may bagyo, may daguub kag kilat. Nagbaha gamay ang campus tungud gina-obra pa nanda ang para daad sa pag-solbar kang baha. Ugaring naunahan sanda kang baskug nga uran. Mayad lang nga nagkulpa man ang baha pagkatapos mga darwa ka oras.

Indi ako ka reklamo nga tama ka init hay mas na-nami-an gani ako kadya sangsa sa maramig. Te agwantahun e. Kang san-o to daw namitlang ko lang sa akun bana nga daw kainit gid. Ginhambalan na ako nga, “Abi ko mas gusto mo ang mainit.” Te napinsar ko nga bisan ano kainit indi ako dapat magreklamo, kundi magpasalamat ako hay rugya hindi ko run kinahanglan ang mga mabug-at nga jacket, ang 3-4 layers nga panapton, gloves, kalo, medyas nga wool, sapatos kag boots nga mabug-at, kag ang heater.

Pag-enjoy kang katam-is kang butong kon mainit.
Pag-enjoy kang katam-is kang butung kun mainit.

Gani sa kadya nga mainit, ang akun ginapaminsar ang mga masadya nga tyempo kang gamay pa ako rugto sa Antique, parehas kang pag-agto sa baybay kag magrigos kag magsipal rugto nga may balon nga adobo kag kapug para sa igma, ang pagbakal kang ginalibud nga dirty ice cream kag ice buko, kaun halo-halo sa tinda, kag ang paghimo man kang ice candy sa balay. Manamit nga ice candy ang ube, mangga, kag buko. Manamit man ang butung nga maramig kun mainit.

Kamo, ano ang napinsaran ninyo kun maramig ukon mainit ang tyempo?

6 thoughts on “Ramig kag Init

  1. magasto gid man gi? mayad rugya sa asya libre init, pero ang AC naman te reklamo man sa electric pero daw mas barato gawa compared sa heating system… mas mahal to sa antique ang electric

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.