“Bagat sa Puro kang Batbatan” ni Randy Tacogdoy

BAGAT SA PURO KANG BATBATAN
Randy Tacogdoy

Ginbagat takun sa tunga kang kalalawdan
Nasapwan kaugalingun sa tanhaga nga daray-ahan
Kasanag patas ka ugsad nga bulan
Nagakawit sa huyup kang amihan

Puti, tanhaga nga inas ginpasad kang hunas
Daw kanta ka kataw kagaranyak, gintultol ko paagto sa dalum dagat
Nasapwan maduagun, buhi nga mga laragway
Daw ginpinta kang higante sa tuman kalapad nga kanbas

Sa kakalangkag nga mabihag dali-dali ako nagtakas

Kag nakita ko buhi nga balangaw mga duag nagraplaag
Naghasik ka tumalagsahun nga sahi ka mga siyak
Ayhan ang dyang duog tinipyas kang bukid Madyaas?
Ukon sampalad nga Eden nga rugya ginpasad?

Sa unahan gatusmaw daragkul nga mga tamawo
Gamusra sa tubig, nagmal-am ka pang-espiyo.
Ang iba madalum nga gahanduraw sa atubang ka Pusyo
Sa nagriligad nga siglo kon ano nagkaratabo

Akun nasapwan tinago nga mga tarangban
Ka mga kuweba nga sulud mga nagapuyo lang nakamaan
Ako ginpatalang, bukut amo dya aragyan pauli
Ginbaliskad ko ang panaptun kag nagpanabi-tabi

Nag-abot ang maramig nga sirum kag langit ginkapayan
Ka gal-um ka mga kabug manginaun sa kalupaan
Sa andang paglampuwas anda ginbilin
Tawhanun nga mga haron sa mga sanga nagabitin.

* Ang Batbatan isara ka isla nga barangay sa Culasi, Antique, sunod sa isla kang Mararison.

Si Randy Tacogdoy naga-obra sa National Statistics Office (NSO) sa San Jose, Antique diin tana man nabata kag nagaistar kadya imaw ka anang pamilya. Nag-eskwela sa Antique National School, Saint Anthony’s College, nangin exchange student sa Denmark, kag nagtapos ka anang masteral kag doctorate sa Public Administration sa University of Antique.

Nagasulat tana kang binalaybay sa Kinaray-a nga nabalhag dun sa duro nga magazine kag antolohiya parehas kang Salatan kag Dag-on, naga-compose kang Original Kinaray-a Music (OKM), kag nakasulat kang pira run ka musical-drama ukon paguwa sa teatro parehas kang Maragtas, Aninipay, and Alamat ni Nogas kag ni Anini. Isara tana sa nangin opisyal nga delegado kang Rehiyon 6 sa TABOAN 2011: The Philippine Writers Festival sa Davao City.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.