“Unli-rice ni Mang Juana” ni Joseph Galedo

"Dayon ginkaptan ni John Paul ang mga alima ni Juana. Hindi makapati si Juana nga nagatabo ang mga eksena nga ginadamgo lang nana kang san-o. Sa tubang na dun ang ginahandum na nga laki, ang laki nga sulud kang anang mga pantasya sa kagab-ihun, ang laki nga wara pag paturog kana ka paminsar, kadya sa atubangan na run. Hindi makapati si Juana sa mga nagakratabo kay bukut lang ti amo to nga gab-i natabo kundi pirme dun rugyan si John Paul nga nag suporta kay Juana kada mag-intra tana sa mga Miss Gay pageants sa iba nga kabarangayan. Hindi man mauli ni Juana ang una ng padya, kampyon man tana sa gihapon sa mga nadag-an na nga korona kada mag butwa ang bulan sa langit."

“Bisikleta, Baybay, Si Josh” ni Genevieve L. Asenjo

Pagpati ni tatay na, wara nagbuy-anay sanday Boboy kag Josh. Wara mong kuno nagrayuanay ang andang lawas. Pareho sanda nakita sa gibungan nga ginatubuan kang mga bakhaw sa pihak nga parte kang dagat, rapit sa karsada, rugto sa taytay. Rugto sa ukab kang daragkul nga mga bato. Mayad kuno hay nakita lagi kag wara naayawan ang search and rescue team.

Ang Kabuhi sa Baryo #1

Nagabutlak ang adlaw sa tunga kang mga bukid kag nagasulud ang sirak sa akun kwarto paagi sa paglusut sa mga dahon kang kawayan sa likod-balay. Rugto sa Igtuba halin dyang sirak kang adlaw, diin may mga puno kang lumboy kag mga tag-as nga hilamon. Rugto ang paranggasan namun kang mais, kang mani, kang melon. Kang…

Ramil P. Martinez & Stephen Louie R. Checa, mga Busalian sa PADYA KINARAY-A ’12

Ginpadyaan ang panaysayun nga "Sikad Pa-Bicol" ni Ramil P. Martinez, taga-San Jose, Antique kag sangka empleyado sa Hall of Justice kang probinsya kag aktibo nga myembro kang The Antique Outdoors (TAO) bilang Tagdaug kang Padya Genevieve L. Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a 2012. Napangulintasan tana kang Medalya ni Maniwantiwan, nakabaton kang Sertipiko sa anang titulo…

Sugidanun kang Kalangitan

NI EARLY SOL GADONG Kang una nga tyempo, iririmaw nga nagapuyo bilang mag-asawa sanda ni Adlaw kag Bulan. Ginapabugal ni Adlaw ang ana kasanag nga makatao ti kabuhi sa mga tinuga kang duta. Ginahalukan na ang mga tawong-duta agud mag-angkun sanda kang duag nga kaangay kang lupa. Ginahakus na ang mga tanum kag ginaapuhap ang…