Skip to content

Posts tagged ‘Sugidanun’

16
Sep

Ang Kabuhi sa Baryo #1

"Taramwa-an: Ang Igtuba halin sa Karsada kang Baryo" /Hulyo 2012 @pangga_gen

“Taramwa-an: Ang Igtuba halin sa Karsada kang Baryo”/ Hulyo 2012 @pangga_gen


Pangga Gen/taga-uma@manila

Pangga Gen/taga-uma@manila

Nagabutlak ang adlaw sa tunga kang mga bukid kag nagasulud ang sirak sa akun kwarto paagi sa paglusut sa mga dahon kang kawayan sa likod-balay. Rugto sa Igtuba halin dyang sirak kang adlaw, diin may mga puno kang lumboy kag mga tag-as nga hilamon. Rugto ang paranggasan namun kang mais, kang mani, kang melon. Kang urihi ko nga pag-agto, may tambalihan ako nga nakita kang maglapak ako sa kawayanan para magpuksi kang bulak, ang saging-saging, nga nagakabud sa mga siit. Gusto ko labi iwas-ag kang saging-saging ang kasanag kag kalipay sa balay.

Iwat ang uran rugya sa amun. Wara it ragkul nga suba parehas sa Norte. Panghakruy ka mga mangunguma, andut nga daw pinabay-an tamun rugya kang Diyos? Nagarilitik ang lupa, kaging kag bangag, parehas ka utok ka atun mga pulitiko. Uran man ukon init, sangka karsada ang suba.

Pero ginhatud ako kang uran kadyang pag-uli. Saku hasta kadyang aga nga nagakaun run ako kang atis kag saging sa lamesa. Aranihun ang mga paray sa bilog nga baryo kag paranambitun ka mga mal-am, ano dya, gaba? Andut kun san-o natakna, amo kag mag-bagyo?

Mabudlay ang pangabuhi sa uma, kapintas nga indi ko mahangpan ilabi na sa pagduaw kang kahidlaw. Sa kun paano dya nagapanit kang dungug sa tawo kag nagapatay sa mga rason nga liw-as sa ginahambal kang pari sa misa.

Indi mo mabasul ang pagpalagyo kang tawo parayu rugya. Ang indi pagbalik, ang indi pagbuhay. Duro ang gusto ‘mag-abroad.’ Wara pa makahalin, naisip run ang mga baraklun sa inugpadara, nabaligya run ang kahilwayan sa mga utang.

May mga senyales man nga ginabuka ang lupa, indi dya makalab-ut sa adlaw. Kontra sa dyang kamatuoran, ano ang imo panaming?

"Ang mga Bata sa Amun Baryo" / Brgy. Christmas Party 2012  @pangga_gen

“Ang mga Bata sa Amun Baryo” / Brgy. Christmas Party 2012 @pangga_gen


May mga nagauruli nga andut daw kabug-at kang dara. Pagpati nanda, napaslaw sanda sa syudad. Kag dya indi bangud nagkulang ang syudad sa pangako. May nagabasol sa dyang lugar, sa pagpabahul kananda, sa pagkaparahubug ka andang mga tatay. Pagkatapos kang ani, sanda ang nagapanghagad sa baryo nga magpa-bayle. Ipadarawat nanda andang huray sa banwa. Ibakal kang bag-o nga pantalon kag t-shirt, sangka kilo nga isda ukon karne, kag ang iba, para run sa pagpangalipay.

Nagakaudyak sa bilog nga baryo kun may binayle. Hapon pa lang samtang gasag-ub sa bomba, gabangut kang karbaw, gatig-ang, nagasaut run ang mga bata sa nagalagbung nga sound system. Patunog-tunog hasta sa kaiping nga mga barangay, hasta sa kun diin nga sityo. Dali kamo kar-un sa gabii, may litson nga manok nga ginalibud samtang nagakaput sa hawak kang daraga. Pahuyut-huyut. Binayle paayaw-ayaw, pamura-mura kang adlaw. Ang magmaoy, tana ang mamaraydan.

Nasadyahan gid ang mga pamatan-un kun may binayle. Ilabi na ang nagauruli halin sa pag-kolehiyo sa San Jose, sa Iloilo. Pero nahidlaw sanda sa nagabusawak nga tubig sa gripo sa lababo, kang shower sa banyo. Nahidlaw sanda sa mga bilding, sa mall…sa paglagaw sa paglantaw ka nami nga mga baligya…

Sin-o bala ang mas mayad: ang nabilin bangud kulang sa handum, ukon mahimo nahadluk,
ukon ang nangisug magguwa pero naga-antus sa paghandum?

Ano bala ang mas mayad: rugya ka lang, sa amo nga bagay, indi ikaw mapaka-lain.
Indi sanda maghambal nga nagbag-o ikaw, ukon nagniwang, ukon nagtambok.
Te, may dara ka run? Ay sus, san-o pa timo? Pira run inyong bata?
Kun hapon, mabantay ka lang ka garulubas. Man-an mo ang sikreto kang suba, kang banglid,
kang mga balay. Bisan diin ikaw maagto, taramnan ang imo makita, kag ang mga kamatuoran nga indi mo mabag-o parehas kang pagdururo kang mga bata nga wara it tatay, ukon ginabayaan ka andang nanay bangud ma-abroad.

"Tupa sa Sulud kang Balay kang Sirak kang Adlaw sa Hapon" /Disyembre 2012 @pangga_gen

“Tupa sa Sulud kang Balay kang Sirak kang Adlaw sa Hapon” /Disyembre 2012 @pangga_gen


Mahimo nga mas tawhay gid man dya. Nagabutlak ang adlaw, nagauran; naga-aso sa yab-ok ang karsada, nagatigbaylo sa suba. Maisip mo ang nagarulubas nga dyip, nga traysikul, kon sin-o may motor, pati ang andang mga angkas.
Asul ang langit, puti ang mga gal-um, kun kaisa may gabagrung nga eroplano –

Kun ginakapuyan ikaw sa pagpungko, pwede makapanaw-panaw – wara it trapik.
Makita mo nga duro ang mga bata, ang imong mga kilala gaeskwela sa rayu.
Kun balikdun mo, daw parehas lang nga wara kamo gakilalahay.

Tag-irinit, tag-ururan. Sirum, gabii, daw wara it katapusan ang uma nga imo makita.
Pagkatapos mahidlaw ikaw sa pagtig-ab kang rabu nga gabi sa kuhol kag gata, kang tambo kag tagabang,
Kag mahimo magdapo kanimo ang sangka paghangup sa kabuhi nga daw mga pakpak kang alibangbang
nga nagahapon sa simsim kang kawayan: matuod ang imo tig-ab pero ang imo kabuhi daw wara pa natabo, kag patay run ang lupa nga imo ginatindugan – nagadaba-daba.

______________________________________________
Ginakabig ko dya nga Notes ukon Tala, kaysa binalaybay ukon sugidanun man. Naumpisahan ko sulat kang Septyembre 7, 2013 pag-uli ko sa balay sa Barasanan, Dao, Antique. Nabalikan ko dya kag natapos kahapon, Sept. 15, rugya sa akun lugar sa Taft Avenue sa Manila. Napensar ko dya, nabatyag, matapos basahun ang libro kang mga binalaybay ni Louise Gluck nga A Village Life (2009). Gintuyo ko lubadun sa Kinaray-a anang mga binalaybay nga “Pastoral” kag “A Village Life” bangud rapit anang sensibilidad sa atun reyalidad. Pero sa proseso kang pagsulat, nagliw-as akun pamensarun kag imahinasyon diin daw mga prutas kag mga bulak sa dalan nga ginpamuksi ko lang pasulud sa pahina ang mga tumanduk nga imahen. Indi ko mahambal kun amo nga dyang obra sangka paglubad. Mas mahambal ko nga pagdarawat, partikular sa istruktura ukon porma; dyang sangka pag-plastar sa pahina kang sangka ginatawag nga naratibo nga sahi kang pagbinalaybay: mas/daw nagasugidanun (lang) kaysa nagakanta (lirikal) sa ana paggamit kag pagbalay ka mga tinaga. Nagdangup man ako sa sarcasm kag paggamit kang irony ni Gluck, diin nakita ko man nga epektibo kag bagay sa dyang napensar ko kag nabatyag tuhoy sa kabuhi kag pagpangabuhi sa baryo. Amo man, pirme, sa kasubu.

Salamat kay Vijae Alquisola nga nag-regalo kanakun kadyang libro.

Advertisements
25
Dec

Ramil P. Martinez & Stephen Louie R. Checa, mga Busalian sa PADYA KINARAY-A ’12

Mrs. Jazmin B. Josue, Fr. Martin N. Laurio, Genevieve L. Asenjo, Ramil P. Martinez.

Mrs. Jazmin B. Josue, Fr. Martin N. Laurio, Genevieve L. Asenjo, Ramil P. Martinez.


Ginpadyaan ang panaysayun nga “Sikad Pa-Bicol” ni Ramil P. Martinez, taga-San Jose, Antique kag sangka empleyado sa Hall of Justice kang probinsya kag aktibo nga myembro kang The Antique Outdoors (TAO) bilang Tagdaug kang Padya Genevieve L. Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a 2012. Napangulintasan tana kang Medalya ni Maniwantiwan, nakabaton kang Sertipiko sa anang titulo bilang Busalian sa Pagsulat sa Kinaray-a, kag 10,000.00.
Si Ramil P. Martinez, gabasa kang pinanid kang  "Sikad Pa-Bicol."

Si Ramil P. Martinez, gabasa kang pinanid kang “Sikad Pa-Bicol.”

Para sa Padya Randy M. Tacogdoy sa Binalaybay, ginpadyaan ang koleksyon, “Kalipay kang Gin-angga kag iba pa nga Binalaybay,” ni Stephen Louie R. Checa kang Hamtic, Antique nga sangka DJ sa Radyo Natin 91.7 FM. Nakabaton tana kang Sertipiko para sa anang titulo kag 5,000.00.

Si Stephen Checa, gabasa ka anang binalaybay.

Si Stephen Checa, gabasa ka anang binalaybay.


Tagdaug man si Gil S. Montinola kang Mina, Iloilo, sangka maestro, para sa anang koleksyon “Sangka Adlaw nga Paghanduraw kag Iba pa nga Binalaybay.” Amo man ang isara pa ka manunudlo, si Linda “Deding” Arnaez-Lee kang San Jose, Antique nga kadya gauli run sa Busan, South Korea. Ang anang panaysayun nga “Pilipin Ajumma” amo man ang nangin pinaka-sikat sa mga manugbasa kang Balay Sugidanun. Nakabaton sanda kang Sertipiko, 500.00 kag mga libro. Nangin representante ni Deding anang hinablos nga si Kristine Macatigos. Ginbasa ang pinanid ka anang panaysayun ni Faith Asenjo-Laurio.
Si Gil S. Montinola, gabasa ka anang binalaybay.

Si Gil S. Montinola, gabasa ka anang binalaybay.


Natigayon ang programa-pasidungog kang Padya Kinaray-a II sa bulig kang mga manunudlo kang 33 ka eskwelahan halin kinder hasta elementarya kang Distrito kang Tobias Fornier sa pagpamuno ni Mrs. Jazmin B. Josue. Ginhiwat dya sa Dao Social Hall kang 2:00 sa hapon hasta 5:00 kang Disyembre 24, 2012.

Nagbukas dya sa pangamuyo-binalaybay ni Fr. Martin N. Laurio. Ginsundan kang pagkanta sa Kinaray-a kang Dao Teachers’ Choir. Nagbasa ka mga pinanid ka andang sinulatan ang mga tagdaug. Nagkanta man si Florentino “Nonong” Egida, isara sa mga tatay kang Original Kinaray-a Music (OKM) nga maga-launch ka anang una nga solo nga album, Laragway, sa Disyembre 29, alas 5:00 sa hapon sa Gaisano Mall, San Jose, Antique.

Programa.

Programa.


Ginbaton kang Distrito ang sangka karton kang libro nga donasyon kang Cultural Affairs Office kang Embassy kang United States sa Manila. Nagpa-raffle man sa mga tumalambong nga mga manunudlo kang mga libro halin sa personal library kang Balay Sugidanun kag donasyon kang mga abyan nga mga manunulat parehas nanday Glenn Sevilla Mas, Jerry Torres, kag Early Sol Gadong.

Nagtambong man ang iba pa nga mga manunulat sa Kinaray-a parehas nanday Ma. Felicia “Acay” Flores, Cor Marie Villojan Abando, kag Norman Darap, ang Busalian sa Padya Kinaray-a 2011.

Glenn Mas, Norman Darap, Mrs. Jazmin Josue, Gen Asenjo, Ma. Felicia Flores, Stephen Checa, Ramil Martinez, Gil Montinola, Fr. Martin Laurio.

Glenn Mas, Norman Darap, Mrs. Jazmin Josue, Gen Asenjo, Ma. Felicia Flores, Stephen Checa, Ramil Martinez, Gil Montinola, Fr. Martin Laurio.


Si Glenn Sevilla Mas, sangka hangkilan nga manunulat kag personalidad sa teatro, propesor sa Ateneo de Manila University, kag bantog nga host kang Lin-ay kang Antique, ang nag-emcee sa programa. Nagtakup ang kahiwatan sa sangka salo-salo kang mga pagkaun parehas kang alupe, tinanuk nga kamote, puto, huwad-huwad nga ginhanda kang mga manunudlo, kag bihon nga gin-amot ni Deding Arnaez-Lee.
Si Glenn Sevilla Mas, emcee.

Si Glenn Sevilla Mas, emcee.


Salamat kay Pearl Joy Asenjo sa mga litrato.

Salamat sa tanan nga mga manugbasa, manugbisita, mga nagbulig kag nagtambong. Hasta sa duro pa nga liwan!