“Piliun Natun ang Kabuhi” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

“Choose life that both you and your descendants may live; that you may love the Lord your God, that you may obey His voice.” Deuteronomy 30:19-20 "Kabuhi kag mayad, kamatayun kag kasayudan.” Ano piliun mo? Ikaw lamang makasabat. Ang gintugro kang atun Dios nga atun pagapiliun amo ang kabuhi. Ang pagpili kang kabuhi pagpili Kana…

‘Ang Disiplina’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

Ang kagutum kag mayha ang maga-abot sa tawo kon napabayaan nga wara ang disiplina, pero ang nagabaton kang pagtudlo mangin madinalag-un. Proverbs 13:18 Katapos lang ka Sochi Olympics. Kasadya lang lantawon bisan sa TV lang. Kanami mag-cheers sa mga nangin madinalag-un nga nakabaton ka gold, silver kag bronze nga medalya. Bugal gid ka andang nasyon.…

“Ang Bantog nga Manugtuga” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made. Psalm 139:14 Ano nga hitabo nadiskubrehan mo sa imo kabuhi ang kagamhanan kang atun Dios? Ikaw lamang makasabat kadya nga pamangkot. Sobra 33 anyos run nga nagligad kang ginbungguan ako ka kotse. Ang kabuhi ko kadya rugya sa Maine amo ang akun ginakabig nga…

“Ang Benipisyo kang Pagsimba” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

"I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt where you were slaves. You must not have any other gods except me. You must not make for yourselves an idol that looks like anything in the sky above or on the earth below or in the water below the…

“Ang pagpromisa” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

God made the promise . . . saying, "I will surely bless you and I will surely multiply you." -Hebrews 6:13-14 Bisan ang gamay nga bata pareho ka akun ginabantayan nga si Wyatt Eco Blier makaintiendi kang tawag nga pagpromisa. Naintiendihan na nga dya dapat tumanun kay kon indi matuman, indi run pagasarigan pa sa…