“Ang pagpromisa” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

IOS 7 Wallpaper.
IOS 7 Wallpaper.

God made the promise . . .
saying, “I will surely bless you and
I will surely multiply you.”
-Hebrews 6:13-14

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Bisan ang gamay nga bata pareho ka akun ginabantayan nga si Wyatt Eco Blier makaintiendi kang tawag nga pagpromisa. Naintiendihan na nga dya dapat tumanun kay kon indi matuman, indi run pagasarigan pa sa sunod.

Kon kamo nag-promisahay nga darwa, dya dapat amligan gid kag pagatumanun. Kay man kalipay ang mabatyagan kag mapadayon nga masarigan ikaw sa imo ginpromisa. Isipun mo anay kamayad ang amo nga bagay bag-o magpromisa kon bala masarangan mo nga tumanun kag kon indi gani masarangan, indi ikaw maghambal ka ipromisa mo. Indi lamang sa materyal nga bagay kundi amo man sa espirituhanun nga bagay dapat mahimo nga sa pihak kag pihak magkabagay; matugruan ka paghangup ang pagpromisa.

Ang pagpromisa isara ka napito nga tinaga kaimaw ang paghigugma, pagpatawad, pagrespeto, pagpakamaayo, pagtuo kag pagsimba iririmaw ang tagsa ka miembro ka panimalay. Dya nagabunga kang kalinong, kalipay kag kaginhawaan sa sulod ka panimalay. Labaw sa tanan, makita ang paghigugma.

Ang nagpromisa kon matuman makatugro kasadya sa isara ka ginpangakuan. Apang dya makarangga man gid ka panimalay kon ang pagpangako indi natuman kag nadura man ang paghigugma, pagsarig, pagrespeto kag pagpatawad. Ang bunga: wara it kalinungan kag kasadya kundi away lamang, maaslum kag mapait pa.

Gani importante man gid dya nga tinaga kon dya ginahimo. Kon indi nahimo, pasensiyaha na lang kay may adlaw pa nga masunod, matuman man gid rian ang pagpromisa nga may paghigugma. Maghulat na lang nga mapasensiyahun nga may pagpatawad, di bala?

Ang Bibliya, tinaga kang Dios kag dya gamhanan kag makabaylo kang kabuhi ka tawo. Ang promisa kang Dios gaumpisa nasulat sa 2 Timothy 3:16 diin nasugid nga ang tanan nga sinulat sa Bibliya gintugruan inspirasyon kang Dios. Ang dya nga promisa kang Dios kanatun makatugro kaaraman. Matun-an nga ang mga tinaga ka Bibliya naghalin Kana. Ang Bibliya nga amo ang Balaan nga Libro kang Dios atun mabasahan ang duro nga mga promisa nga nasulat kag ang iba gani nabalay run sa atun mga tagipusuon kag mga isip. Kon atun lamang mabuksan ang atun mga tagipusuon duro lamang nga mga tinaga sa promisa nga pwede natun madara, magamit, kag makabulig kada adlaw -adlaw sa atun pagkabuhi rugya sa kalibutan.

Dya ang iban nga mga ginpromisa kang atun Dios. Akun dya ginapa-ambit kag mabasahan sa Isaiah 41:10: “Indi ikaw ma-discourage, indi ikaw magkahadluk kay Ako ang imo Dios kaimaw mo pirme.” Sa 2 Peter 1:4 “And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world’s corruption caused by human desires.” Dya akun gid nagustuhan, ang nasulat sa Jeremiah 29:11: ”For I know the plans I have for you,” says the Lord. “They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope” kag sa Matthew 11:28-29: “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.”

Duro pa nga mga promisa kang Dios para kanatun. Gani indi gid magdura ka paglaum kag tindugan natun ang mga promisa kang atun Mahal nga Dios nga may Pagtuo.

May kanta nga nagustuhan ko kantahun. Kanami lang ka lyrics na:

Standing on the promises I cannot fall,
Listening every moment to the Spirit’s call
Resting in my Savior as my all in all,
Standing on the promises of God.

IOS 7 Wallpaper.
IOS 7 Wallpaper.

Nagatindug ‘kaw bala sa promisa kang Dios kadya nga adlaw?
Ikaw lamang makasabat kadya nga pamangkutanun.

Ang tinaga nga may garantiya ginsulat kag ginpirmahan kang Makaako mismo, sa diin gindeklarar nga Ana pagahimuon ukon indi pagahimuon nga mga bagay. Ang Dios lamang ang makakontrol kang tanan. Sa kalibutan nga duro ang mga butigon, magnanakaw, con-artist kag iba pa. Nagapahaganhagan batyagun nga may Dios nga atun masarigan gid. Indi pareho ka mga politiko nga nagpangako sa kay kon sin-o nga ginpangakoan para lamang botohun.

Ang wara nagamara nga paglaum kag mga ginadamgo, ang mga mayad kag manami nga huni, may gahum nga tinaga kag dya may pagpabatyag nga may kainit sa bug-os mo nga kalawasan, ay ang mga promisa. Ang pagpromisa nga may katumanan kag may paghigugma labaw sa tanan. Salamat kag dayawun ang Ginuo. Happy Valentine’s Day sa tanan!

2 thoughts on ““Ang pagpromisa” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

  1. nong bebot dulalia celorico, duru gid nga salamat Happy Hearts man kanimo.. bisan kita gakabudlay gaantos paagi kay Jesus maintiendihan natun ang sakripisyo, kalooy kag ang enduring nature of love tandaan lang natun tanan nga kita ginapalangga kang Dios.. God bless!

    Like

  2. manami liwan basahon ang imo estorya Nen labi n ang tinaga nga “promisa” kg s adlaw p ni st.valentines..matuod nga mabudlay gd mgpromisa kon indi m matuman ky indi dun mgpati s sunod ang imo gnpromisahan sang una.kg ang Autn gd lang Mahal nga makaao ang isara nga makatuman anuman ang anang gnhambal s tanan.ang mga mga politiko indi dun mapatihan ang mga gnpngako nanda antes magbotohan.maw ra kuon m kon indi m matuman ang gnpromisa m,indi kaw dun mangako..Happy Valentines & God Bless U always..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.