“Ang Benipisyo kang Pagsimba” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

'Rave Church: Ghent Light Festival 2012' / www.lostateminor.com
‘Rave Church: Ghent Light Festival 2012’ / http://www.lostateminor.com

“I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt where you were slaves. You must not have any other gods except me. You must not make for yourselves an idol that looks like anything in the sky above or on the earth below or in the water below the land. You must not worship or serve any idol, because I, the Lord your God, am a jealous God. If you hate me, I will punish your children, and even your grandchildren and great-grandchildren. But I show kindness to thousands who love me and obey my commands.” -Exodus 20:2-6

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Halin kang bata pa ako, ginadara kami ni Tatay kag Nanay sa pagsimba. Bag-o ang Sunday Service, naga-Sunday School anay kami. Kanami lang kantahun ang “I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord” (Psalm 122:1); “God is love… love one another God is love” (1 John 4:8), kag duru lang nga mga karantahun nga nabalay sa akun tagipusuon kag panghunahuna. Gin-paambit ko man dya sa mga bata nga ginpanudluan ko kauna sa Sunday School, sa akun mismo kabataan, kag hasta kadya, sa akun pagbantay kay Wyatt.

Maka-kadlaw o makayuhum man gid kamo kadya sa darwa ka hitabo nga akun nadumduman:

1)Kang sa Makati Medical Center katu ako nga nabuhi kag ang memorya nagbalik nga ana ka bata nga 10 anyos, sa sulud katung kwarto nga 10 kami nga pasyente kay may naga-uraroy sa sakit kag nagahiribiun, ako tana masinadyahun nga nagtudlo kana pati sa mga doktor kag nars nga magkanta. Kun indi gani sanda magsunod, nagasinggitan ako. English speaking pa nga teacher abi ako, ay te, para indi ako magsinggitan, gasunod na lang sanda tanan kanakun. Pati ang mga tagbantay kag tagbisita ka iba nga mga pasyente. Kuon gani nanda nga daw may party kami tamun permi sa kwarto namun katu. Makatiringala nga ang pagdayaw sa Dios ang makabulig pasadya sa mga pasyente kag makabaylo kang ginabatyag.

2)Kang gamay pa ang akun kamagurangnan nga bata, tatlo pa lang ka tuig kang sa Colorado Springs pa kami, pagsimba namun pagkatapos ka Sunday School amo ang Worship Service. Sa tunga-tunga ka pagpamati kang mensahe ka Amerikano nga Pastor, ay abaw, basta lang nagsinggit akun bata nga “TAMA NA JESUS!” Abaw ah, nagklap-klap ang mga Amerikano kag mag-Praise the Lord. Sus timo, mayha gid ako. Wara sanda kamaan nga gasinggitan run ang bata ko nga gusto na run matapos kag gusto na mag-uli. Wara man nagahibi akun bata amo nga dismulado.

Rugya run kami sa Maine, sa amun pagsimba kaimaw ang akun tatlo ka bata kang magagmay pa sanda, malipayun ako kag makayuhum gid ka tudo kun mabatian ko ang akun mga bata nga magkanta ka God is love sa Bisaya nga kanta: “Ang Dios Gugma, ang Dios gugma, maghigugmaany kita” kag iba pa nga kanta parehas ka “Kalipay sang akun kasing-kasing, kalipay kay ginluwas ako, si Jesus nagaaman sang puloy-an sa langit, ang akun kasing kasing nagakalipay.”

Ilabi na gid kun sanda nga tatlo ang naga-special music sa Sunday Worship. Kun kaisa kaimaw ako nanda magkanta. Kun kaisa ako naga solo sa atun gid nga lengguwahe, ang mga Franco-Amerikano nami lang ang anda mga yuhum sa pagpamati kag pag-klap-klap pagkatapos ko kanta. Siyempre bag-o magkanta akun run sanda ginasugidan kag nasulat ang kanta sa programa. Ang pag-agto sa simbahan kag ang pagsimba kang bug-os nga pamilya kaimaw ang mga kapamilya Kristiyano bisan maniki lang nga oras magkiritaay, magkamustahanay, mag-irimaway sa sulud ka simbahan kasadya ang mabatyagan ka kada isara.

Ang pagkanta pagdayaw sa Dios. Ano pa ayhan kun sa langit run iririmaw ang tanan sa pagdayaw kag sa narisari nga lengguwahe kag kada segundo, minuto, kag oras kaimaw ang atun Dios?

Gina-agda ko kamo sa pagsentro ka inyo kaisipan kag tagipusuon sa dyang mga berso halin sa Bibliya nga ginapaambit ko kaninyo para sa atun padayon nga pagpamalandong. Wara ako it kopya kang Bibliya sa Kinaray-a gani sa English dya:

2 Kings 17:38-39: “Do not forget the agreement I made with you, and do not honor other gods. Instead worship the Lord your God, who will save you from all your enemies.”

1 Chronicle 16:23-31: “Sing to the Lord, all the earth. Every day tell how he saves us. Tell the nations about his glory; tell all peoples the miracles he does. The Lord is great; he should be praised. He should be respected more than all the gods. All the gods of the nations are only idols, but the Lord made the skies. He has glory and majesty; he has power and joy in his Temple. Praise the Lord, all nations on earth. Praise the Lord’s glory and power; praise the glory of the Lord’s name. Bring an offering and come to him. Worship the Lord because he is holy. Tremble before him, everyone on earth. The earth is set, and it cannot be moved. Let the skies rejoice and the earth be glad. Let people everywhere say, “The Lord is king!”

Psalm 86:9-10: “Lord, all the nations you have made will come and worship you. They will honor you. You are great and you do miracles. Only you are God.”

Happy weekend sa tanan!

One thought on ““Ang Benipisyo kang Pagsimba” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

  1. nadumduman ko ang libro nga ginsulat ni Dr ScottHann “The Eucharist” manami
    Ang mga emahe kag pagkakilala nga masadya ang Mesa sa langit rudya sa lupa na. Kasadya man guid mag iririmaw bug-os mga anak ng Diyos. amo ja ang pagtiriripon sa lupa na daw nasa langit…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.