‘Anatomiya kang Pagpakamaayo’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

'Magbugto' /Rene Sibulangcal
‘Magbugto’ /Rene Sibulangcal

And they were bringing children to him that he might touch them, and the disciples rebuked them. But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, “Let the children come to me; do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it.” And he took them in his arms and blessed them, laying his hands on them.
—Mark 10:13-16

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Duro nga beses ang pagpakamaayo akun naeksperyensyahan gani hasta kadya akun madumduman. Isara run ang mabatian ko pa ang limug ni Papa John Paul ll (in a still small voice) ‘God Bless you my Child’ nga gatakdong ka ana nga alima sa akun ulo. Siguro nabasahan man ninyo ria sa akun run naistorya nga ‘Mga Sikat nga Tawo nga Nakita ko sa Personal.’ Kun madumduman ko dya, nasadyahan ako kag nagatugro kabaskug kanakun sa pag-atubang ka adlaw adlaw sa akun kabuhi. Ginalauman kag ginasarigan ko ang tanan nga promisa kang Ginuo nga ‘Indi kita pag-pabayaan kag pag-sikwayun nga mabasa natun sa Hebrews 13:5.

Ang pagpakamaayo indi lamang nagapahayag nga ‘Bata, ay kamayad kag kabuot kanimo, manami ‘kaw magsipal ka bola.’ Ukon, ‘Wow! Nanay, ang imo nga bata ka-guwapo kag maaram gid.’ Amo dya ang pagpahayag nga pabor kang ginikanan, may pagbaton kag kaayuhan nga naghalin sa ana nga persona, indi lamang sa andang panurukan kag naabot kundi ang pinakapersona sa diin importante sa ginikanan kag sa kabuhi kang bata. Kita may ikasarang nga gahum sa paghambal ka mga tinaga nga pagpakamaayo kag dya makatugro kalipay kag kabaskug nga magapabilin sa tagsa ka tagipusuon.

Ang pagpakamaayo nga hambal sa Hebreo nagakahulugan nga ang mga tuhod magluhod. Ang pagbendisyon formula kang hambal nga may paglaum kag pagkilala sa amo nga tawo. Sa proseso, mahimo matabo ang pagpakadungganun ukun pagpakanubu natun nga matugruan kang pagpakamaayo ukon bendisyon. Sa kultura kang Jew may seremonya nga ang tanan nga kabataan ginatugruan ka pagpakamaayo. Halin gid sa nauna nga bata, ang tanan nga kabataan ginapakamaayo ukon gina-bendisyonan. Dya nga hitabo mabasa sa Genesis 48:1 – 49:27.

May isara ka Tatay nga nagpatawag ka pagtiriripon kang ana mga abyan. Ginpalibutan ananda ang kabataan, baye man ukon laki. Pareho nga makabaton ka pagpakamaayo. Ang seremonya natabo sa ika 14 hasta 16 nga edadun ka bata. Ang kada isara nga bata ginasugid kang Tatay ang andang kabuhi kag ginatugruan ka laygay kag kon paano ang kaaram importatante sa kabuhi. Makita sa katapusan nga ang Tatay ginapataas ang bata sakay sa ana nga abaga, palibot para sa pagpasundayag ka ana kabataan sa mga abyan. Ang hambal: ‘Dya ang akun pinalangga nga bata kag akun gid dya ginakalipay.” Siguro nadumduman man ninyo ang istorya kag ang mga hambal kang Dios nga Amay kang ginpakamaayo na ang Anak nga si Hesukristo. Mabasa dya sa Matthew 3:17; 17:5.

Kanami lang batyagun kon kita ginapakamaayo ka atun mga ginikanan, mga mal-am nga paryente kag bilog nga komunidad, amo man sa atub obra. Sa adlaw-adlaw nga tanan, nagatinguha ako sa pagpakamaayo sa akun kabataan kag sa duro pa nga iba.

Ang akun pangamuyo: Amay sa Langit, salamat gid sa Imo pagpakamaayo sa akun kabuhi kag ang pagpakamaayo para sa wara ti katapusan nga kabuhi. Bangud Kanimo, Imo gintugru ang mga kaayuhan sa akun kabuhi. Buksi ang akun mga mata kag mga talinga para akun man matugro pa ang pagpakamaayo sa iba nga mga tawo, indi lamang sa hambal kundi sa buhat man. Buligi ako nga madumduman ang mga gahum kang imo pagpakamaayo sa akun kabuhi nga makatugro man sa nagasagap kang Imo pagpakamaayo. Sa ngaran ni Jesus, Amen.

3 thoughts on “‘Anatomiya kang Pagpakamaayo’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

  1. nong bebot dulalia celorico, ang akun pangamuyo para sa imo mrs. kabay ang atun bantog nga doktor amo ang atun Ginuong Hesus magpaayad kana magpalig-un kag pabaskug paagi sa mga alima kang mga doktor kag nurses nga magaatipan..ang Dios magpakamaayo kanimo kag ang bug-os nga panimalay mag-ugyon magpangayo bulig sa atun Mahal nga Makaako magsalig lang kita nong bebot kag salamat gid sa pagbasa kag komento rugya.

    Like

  2. duro2 gd nga salamat liwan Nen s imo mayad nga estorya,maskin s ospital tulad ang akun mrs.gnsal-ot k gd ang pgbasa ka imo pirme manami kg may matahum nga mga leksyon mapa guinikanan man o para s mga kabataan.amu gd man ria ang bugal ka sangka ginikakanan kn ang angdang kabataan madinalag-on kg bugal gd nanda ria hasta sanda bawian kng kabuhi.maswerte ang mga ginikanan nga may amo ra nga mga kababaan.duri2 gd nga salamat liwan,Nen…God Bless U always..

    Like

  3. Pangga Gen salamat gid kag akun man ginapaabot kanimo ang akun pagpalangga kag pangamuyo nga ang atun Mahal nga Dios magpadayon sa pagpakamaayo nga ang ana pag-agubay, pagbulig pagtugro kabuganaan kag kaaraman sa anuman nga imo pagalakbayun pagahimuon adlaw-adlaw ang Gugma kag bugay magagahum gid kanimo Pangga Gen paagi kang imo nga pagsalig sa Ginuo. .Padayon lang kita muahhh muahhh

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.