“Ang Bantog nga Manugtuga” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made. Psalm 139:14

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Ano nga hitabo nadiskubrehan mo sa imo kabuhi ang kagamhanan kang atun Dios? Ikaw lamang makasabat kadya nga pamangkot.

Sobra 33 anyos run nga nagligad kang ginbungguan ako ka kotse. Ang kabuhi ko kadya rugya sa Maine amo ang akun ginakabig nga ikarwa nga kabuhi. Nabasa n’yo run sa mga nagligad ko nga blog ang natabo kanakun kag ang nangin epekto na kadya. Isara rugya, kag labi sa tanan, ang pagka-diskubre nga matuod may Dios nga nagapalangga kanatun.

Hasta kadya, sa adlaw-adlaw ko nga pagkabuhi, ang epekto katung aksidente. Duro nga beses diin makabuong ako ka pinggan, baso kag iba pa nga bagay nga akun makaptan. Rian buong gid kag indi mapuslan. Indi parehas kang akun nadura nga paa nga nabari, nga gintuga kang Dios, kag may pinasahi nga kinaiya, amo nga naggamit ko liwan. Bisan nabuhayan balik, nakapanaw gihapon liwan ako kag sa pagpalangga kang akun mga ginikanan kag mga abyan kag pagsarig sa Dios, nagbalik ang akun memorya. Bangud parehas sa nasulat sa Salmo, kita “fearfully and wonderfully made.” Bangud rugya, ang akun tagipusuon puno kang pagdayaw (Psalm 139:14).

Kun kis-a nga nasamadan kita ukun indi natun gusto ang atun lawas, parehas abi nagmal-am run ukun nagbuy-unan ukun nagraw-ay, pensarun natun nga ang atun lawas enggrande nga desinyo kang Dios. I-sentro natun ang atun atensyon sa hambal kang Ginuo, nga kita ginapalangga na kag ginadayaw. Gani sa amo nga bagay, andaman natun ang atun lawas bangud rugyan si Hesus, templo sa atun lawas. Ang atun kasakit, kasakit na man. Amo man ang kalipay.

Ang akun pangamuyo: Amay sa langit, buligi kami tanan sa pagturuk, pag-isip kag paghambal sa sulod ka mga oras kang amun pagkabuhi nga nagapasalamat kag nagadayaw sa imo desinyo. Patawara kami sa amun mga kakulangan kag tudlui kami nga makita Ikaw sa kada sirkumstasiya. Dayawun ang Dios nga Manugtuga kag Makagagahum, sa ngaran ni Hesu Kristo nga amun Ginuo, ang Bantug nga Manugbulong kag ang Balaan nga Espiritu nga magapabilin sa pag-ili-ili kanamun. Amen.

4 thoughts on ““Ang Bantog nga Manugtuga” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

 1. nong bebot celorico dulalia, salamat gid sa pagpadayon basa kag komento rugya kag dalayawun ang atun Mahal nga Dios sa gihapon adlaw-adlaw kada oras nga kita gakabuhi maysakit man ukon wara, mabudlay man ukon indi sige lang padayon nga may pagpasalamat kita gakabuhi. Ang Dios ang atun kusug kabaskug kag darangpan. God bless us all!

  Like

 2. duro2 gd nga salamat liwan,Nen.matuod gd man nga ang Diyos lamang nga makaga2hom sang tanan kag isara lang nga makabulig s tanan nga mga tawo may sakit man o wara parehas s natabo kanimo sang una.Dayawon ang Mahal nga Diyos s nga ngaran ni Hesus Kristo nga atun darangpan anuman nga oras…God Bless U always.

  Like

 3. dong reynaldo, nakayuhom man ko todo eh..amo gani wara ko kabalita abeh kay sugarprincess eh kabay nga mayad man lawas na..praeho ta man gid nagahulat man ko mag-ayad lawas para makapakpak na ko makalagaw pauli sa Antique :) salig lang pirme ah..maabot gid ang adlaw makita ko kamo tanan sa persona. God speed!

  Like

 4. Nay si sugarprinces lang tana ang makabulong sa akun masakitun na puso…hehehe joke!!! Gani man nay kinahanggalan magsalig lng ta kna perme, patas kadya hulat hulat mn lng ko sa ana pagbulong sa tanan nga sakit sa akun kalawasa. Ano pa abi kng mag abot ang tyempo nga marayoma run ako… Hay din ayhay run ang sugarprincess ko.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.