“Piliun Natun ang Kabuhi” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

“Choose life that both you and your descendants may live; that you may love the Lord your God, that you may obey His voice.” Deuteronomy 30:19-20

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
“Kabuhi kag mayad, kamatayun kag kasayudan.” Ano piliun mo? Ikaw lamang makasabat. Ang gintugro kang atun Dios nga atun pagapiliun amo ang kabuhi. Ang pagpili kang kabuhi pagpili Kana mismo kag pagtuman Ka ana mga sugo. Piliun natun ang kabuhi para mabuhi kag padayon magakabuhi suno sa kabubut-on kang Dios!

Nagpakamatay run tana para kanatun.

Ano ang kabuhi? Ano ang pagbuot kang Dios sa akun kabuhi? Gapabilin dya nga pamangkot kanakun halin pa kang ako bata. Paano kon indi ko makita dya? Paano kon indi ko maman-an dya? Pagkatapos nga ako nabuhi liwan nga may kabudlayan ang ginaatubang ko pirme, kauna ang akun pag-ugali nagbaylo sa pagkabata nga kon ano akun gusto dapat pagasundon para ako masadyahan mismo kag indi maisip ang ‘mayad pa nga napatay ako.’

Ang pagbuot kang Dios daw parehas lamang dya ka isara ka dagom sa mga hilamon nga budlay makita. Duro na lang ang mahimo para masagap dya sa kon diin lang nga palibot para dya makita, indi bala? Pero ang akun nga panurukan kang pagbuot kang Dios nangin sala tungud sala man ang akun panurukan sa Dios.

Ang Dios wara it kasadyahan nga makita kita nga nadura, nanglagawan, nagapangita. Ang gusto kang Dios maman-an natun ang ana nga pagbuot, ginhimo na nga klaro kag simple lang. Indi duro nga pagapilian kundi darwa lang ka bagay, “Kabuhi kag kamayad, kamatayun kag kasayud” nga nasulat sa Deutoronomy 30:15. Ang sugo kang Dios kanatun amo ang higugmaun Tana kag magamatinumanun sa ana mga sugo.

Akun nadumduman ang istorya natungod kay Moses kon inyo man nabasahan sa Bibliya ukon nalantaw bi;ang pelikula, ang Napulo ka Sugo. Kang ginhambal kaimaw na ang mga Israelites, tana nagapangayo nga pagahimuon ang mayad nga pagpili paagi sa pagtuman ka mga sugo…..”Tungud dya ay Imo Kabuhi.” Mabasa sa Deutoronomy 32:46-47. Ang pagbuot kang Dios kanatun amo ang kabuhi. Ang kabuhi amo ang tinaga kang Dios. Kag si Hesus amo ang Tinaga.

Ang mayad nga pagpili indi mahulas. Pero kon ang Tinaga kang Dios amo ang atun giya kag handum sa katapusan atun dayawun kag simbahun ang Dios, matugruan kita kang Dios kang kaaram kag mayad nga desisyon sa pagpili. Padayon lang kita magsarig kag magtuman sa atun Ginuo nga may kalipay, bangud huram lamang kana dyang atun kabuhi.

Ang akun pangamuyo: Amay sa langit, kanimo nagahalin ang matuod nga kaaram, buligi kami nga Kanimo lamang magasarig kag sagapun pirme ang imo pagbuot agud makita namun ang imo gugma kag paglaum, sa ngaran ni Hesukristo, Amen.

2 thoughts on ““Piliun Natun ang Kabuhi” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

  1. nong bebot dulalia celorico, salamat gid nakakomento ikaw nakayuhom man gid ko eh..happy Easter man kanimo..magakalipay kita kag magpasalamat pirme sa atun Mahal nga Dios sa bahul na nga gugma kanatun nga tanan paagi sa ana bugtong nga anak si Hesukristo gintugro na anang kabuhi sa pag-ula/ilig ka anang hamili nga dugo sa krus para kita nga gatuo magaparapit kana may kaluwasan hasta katapusan kang atun kabuhi..God bless you & family!

    Para sa tanan nga gapadayon sa pagsuportar rugya sa balaysugidanun, duro gid nga salamat kaninyo nga tanan. Ang pagpakamaayo kang atun mahal nga Dios kabay magapabilin kanatun nga tanan.. Happy Easter!

    Like

  2. manami nga mensahe dya ang imo bag-o na ginsulat Nen,igo gd s kadaya nga semana santa.matuod gd man nga ang atun kabuhi nga gntugro kanatun ka Mahal nga Diyos ay huram lamang,gani nga samtang kita nagakabuhi,padayon lang kita s atun pgsarig kg pghigugma s Mahal nga Diyos s tanan nga oas samtang kita nagakabuhi.Happy Easter gd kanimo Nen…duro gd nga salamat liwan kanimo..God Bless U always..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.