“Pagtuon Maglangoy” ni Genevieve L. Asenjo

"Nadiskubre mo nga gahalin ang balud,/Wara pagpahimuyong parehas kang lupa;/ Ang baras baraghal, kag ang asin kang tubig Maaplud sa imong mga mata kag bibig."

‘Mensahe sa Marso’ ni Genevieve L. Asenjo

Mensahe sa Marso (kay T’yay Minda) mabatian ko ang imo pirisnguon sa mga linya ka barasahun – nagabuyangyang kang kamatuoran nga imo kag kang iba pa natirawan. daw ngutngut ka lagub, pin-ut ka dughan kag hapdi ka taguangkan. gugma sugid mo ang sarandigan sa pagbatas kang tanan: ginapautwas mo sa ralabhan ang hibubun-ut ka imo…

‘Sa Pagkaluwas’ ni Genevieve L. Asenjo

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com Tampuhaw dyang cellphone: nagakudug ang limug sa mga letra nga nagabalita kang paghugpa kang katalagman dara kang hangin halin sa Japan, radiation ang ngaran, tuga kang pag-meltdown kang nuclear plant pagkatapos kang linog, kang tsunami, kang pagliso-alsa- kupus kang kalibutan. Gapa-abot run ang kamatayon! Nagdali-dali ako sa paghanda, sa pagpauli.…

‘Sa Kahawaan kang Panay’ ni Genevieve L. Asenjo

Ginbasa ko dyang binalaybay kang Sabado it aga kang Oktubre 26 sa Amphitheater kang De La Salle University sa Manila. World Poetry Day ang Oktubre 26 nga ginbalay kang World Poetry Movement (WPM), hut-ong kang 37 ka direktor kang International Poetry Festival sa nagkalain-lain nga bahin kang kalibutan kang 2011 sa sangka pagtiriripon sa Medellin,…