Komposo ni Dandansoy, Sugidanun sa Hiligaynon & Filipino ni Genevieve L. Asenjo

"Ako si Dandansoy, dili man gid gwapo pay may dalitan nga angkon. Dili man sa pagpahambog, madamo sadtong kolehiyo tubtob sa opisina sa munisipyo ang mga dalaga nga nagpabatyag, nagalaum. Kon ipamangkot n’yo pa sa kamal-aman, igasugid nila nga maalam ako kag but-anan. Apang mapati man kamo ukon indi, kamot lamang sang una ko nga nobya - huo ang nagbiya - ang akon nauyatan. Sa mga tion nga ato ginasunlog gani ako sa inuman – ngaa kuno kasubong na lamang sa pagprotekta ko sa mga watershed ang pag-amlig ko sa akon sarakangan. Siguro labi lang ako nga nangin pislian umpisa sang ako mabansagan nga si Dandansoy - bata, ulitawo nga binayaan."

7 ka Nami nga Natabo sa Bantugan sa Panulatan Kinaray-a (BPK) 2

MAY PITO (7) - kag sigurado ako sobra pa - ka nami nga natabo sa Bantugan Panulatan sa Kinaray-a (BPK) sa ikarwa na kadya nga tuig. 7 lang anay hay magic number sandig sa 7 ka adlaw sa sangka semana, kag sa duro kag iba pa nga pagpati suno sa istorya ka mga mal-am, amo…

Nahanungod sa Mga Laragway halin sa Paraiso ni Jose Edison C. Tondares

"Rugya sa Mga Laragway halin sa Paraiso ang arkipelago, ang kalibutan: mga suba, uma, disyerto, karsada, halintang kang hagdan nga kawayan, hulot, “nga nagabukas sa mga gawang sa kasanagun.” Rugya ang panahon: dulunan kang tag-urugbos, malawid nga mga paskwa, bulan kang mga tumandok, pag-abot kang bagyo, pagdamgo kag pagdumdom sa panit. Nagabinalaybay si Jose Edison C. Tondares sa maninina, kulapnit, bakunawa, amo man kay Ms. Universe Catriona Gray. Bangod dyang anang una nga koleksyon -----ginhulat sa malawid -----kag nag-abot kadyang tag-arani, pasidungog sa mga kinaiya kang Kinaray-a. Rugya ang pag-ampo sa dumaan nga mga tinaga kag pagpati nga “ang lupa lamang nga kana nagtago/ang makahangup.” Amo dya ang Paraiso nga ginahalad kanatun tukibun ni J.E.Tondares. Giya ang pulong nga Kinaray-a, ginapaambit na dyang mga laragway – asul kang langit --- para makapamati kita liwan sa tubig, madumduman ang mga manog-asin, kag makabatyag sa kasisidmon para sa mga bag-ong damgo diin iririmaw kita nagakayad sa masulug nga suba: sa aton karamig, labi ang aton kabalaka sa isara kag isara."

“Nadumduman ni Tatay ang Anang Karbaw” ni Genevieve L. Asenjo

Nadumduman ni Tatay ang Anang Karbaw Genevieve L. Asenjo     Bukon dya istorya para sa mga bata bisan pa nabatian ka mga gamay nga hinablos dyang istorya sa piyesta kang Dao: “Indi run namon makita si Tatay pagkatapos kang misa,” balita ka libayon.   Nagkitaay kami nga magburugto sa Facebook.   Nagauran sa Manila,…