Pasakup#1_AngBuhokngaNaglimpyokangSuba

Pasakup#1: Edmarie “Bam” Dayrit | Barasanan A.

Tana ayhan ang atun mangin Kampeon nga Manug-istorya?

Magboto hasta sa Pebrero 28, 11:59 sa gabii kag magkomento para sa tsansa magdaug bilang Sagad nga Manugpamati-Lantaw. Bisitaha ang post parte sa Pagsurundan.

20 thoughts on “Pasakup#1_AngBuhokngaNaglimpyokangSuba

 1. Ang mahmbal ko lang kanimo Ma’am, na nabatyagan ko gid kung anu ang gusto mo ipabatyag kanamon nga manuglantaw. Gindara mo gid ako sa imong istorya kapin bisan gapamati lang ako panilag ko dyan man ako sa istorya. Nami ikaw maghmbal kay tanan nga expression kag emotion nga kailangan sa istorya gintugro mo gd. Wara lang ikaw gaistorya kundi ginpukaw mo gid ang akun atensiyon kag baratyagun nga mamati gid sa imong istorya. Amo gid da ang gusto ka mga bata nga lively imong limog para indi gidatuyo kung mamati. Excelente! gid ang ginapkita mo Ma’am Bam🦾Bulahan ikaw nga maestra kay dyan gid imong tagipusu’on kag pagpalangga sa imong propesyon.

  Like

 2. Sa kada buka kang imong baba,
  garagumu nga tinaga gaguwa!
  Kun magsulod sa talinga,
  baw kanami gid pamatian ra!
  Ang pang estorya mo,
  kun madumduman ko
  daw si lola kauna,
  Luwas sa gayuhom-yuhom na nga itsura
  Pagbadlak kang mga bahol na nga mata
  may aksyon pa ra
  Ang pagtaas, pagnubo
  pagbahol kag pag hinay ka limog mo
  daw sa mahambal ikaw, abi liwanon ko 😁
  Sa pagbasa palang kang tig-ulo,
  Namangkot run lagi ako,
  Ayhan masarangan kang buhok limpyohan ang suba?
  pero para maman-an ko,
  ginlantaw kag ginpamatian ko
  Nami gid ang estorya, pero nagdugang ang kanami kay sagad-sagad ang manug- estorya!
  Luwas sa mawili ikaw,
  Daw sa liwan-liwanon mo pa
  Lain gid sa iba,
  Lain ang pagdara ka estorya
  Basta nami gid dya
  Kun sa aga maestra,
  kun sa gabie taga- estorya
  Kaisa gani drayber pa!
  Wara’t gina pili, bisan diin ibutang ra
  Hala! gabirada
  Namian gid ako kang pagplastar sa estorya mo,
  Ginapakita kag ginapabugal mo gid ang mga butang kag lugar nga gina-agyan mo permi.
  Ang pagdalusdos kag pag-ilig ka tubig sa suba,
  Ang pagbusbus ka hangin,
  Kag ang dinumaan nga balay💗

  Padayon gid amun sagad-sagad nga maestra kag taga-estorya!

  pero…

  Ano pagid ayhan kun ikaw si Amihan? 🤭

  Liked by 1 person

 3. Hello! Ma’am Bam, Kanami gid pamatian Kang istorya kapin pa nga Ang taga istorya ka gwapa. Kapira ko dun liwan liwanon ja pamatian sa link bisan pa nga nabatian ko dun Kato Samtang Ako naga video kanimo kag naga obra kita ka dya. Ang imo limog daw pareho gid ka pangkanta ni Amihan nga naga Lumos ka tanan nga kasubo ka mga katawhan. Sa imo man pag istorya kami nga mga nakabati daw Gina duyan duyan man. Kabay nga Ang tanan nga katawhan Maka bati ka dya nga imo istorya. Kung Ang mga kabataan Ang Maka pamati ka imo istorya daw maturogan gid Kay daw Gina hele hele gid sanda sa kanami ka imo limog sa imo pag istorya ka dya. Pati Ang mga daraga mabalikid gid Kay daw naga panihol Nga hangin. Ang tanan maga puot gid sa anda mga Gina obra kag pag digamo kag mamati gid anay sa imo istorya pareho kang pagpuot ka mga tawo Kang nakita Nanda nga nagalabog Ang buhok ni Amihan kay ang imo limog daw pareho ka kalimpyo kang suba kong ikaw mag istorya.
  Kabay nga Ikaw gid Ang mapalaron nga maga daog ka dya Kay man.an ko gid kung ano Ikaw ka deserving nga magdaog. Ang imo hardwork sa pag.obra ka video, bisan daw ga duha duha kung ma dayon kag pira dun lamang ka Oras ma deadline dun pero Sige giyapon padayon kag Hindi mag give.up. Bagyohan man ukon magabiehan Hindi Maka puggong sa kanimo Kay gusto gid nga Maka istorya ka dya kag mapabati gid sa katawhan. Bisan Laohon pa Ang suba imo gid bisitahan. Bisan Ang Lugar nga imo paga himuon nga venue Indi klaro kag naga echo Sige lang himuan paagi para matigayon Ang istorya. Nagdurukot man sa kalaohan pag.uli sadya man Kay natapos ka buol Ang mga dapat videohan kag pictureran. Bisan Ang balay ka katawhan duyuan gid kag videohan🤣😂🤣. Para sa ika nami kag ika mayad Ikaw gid amun supportahan.

  Good Luck and God Bless you always ma’am Bam 🥰💗

  Liked by 1 person

 4. Hi ma’am bam. Mayad nga Adlaw. Mas nagnami kag nagmayad Ang Akon adlaw Kang mabatian ko Ang imo limog nga naga istorya ka isara ka manami kag estorya nga maga tugro ka inspirasyon kag kaaram sa mga katawhan ilabi dun gid sa mga kabataan. Samtang Ako naga pamati ka imo katahom nga estorya Akon man na notisyaran Ang kanami mo nga yuhom kag Ang ekspresyon mo naga Santo gid sa estorya Makita gid Ang imo nga kalipay kag interes sa pag.estorya. kabay nga Ikaw gid Ang mapalaron nga magadaog sa day nga paindis.indi Kay man.an ko nga excited gid Ikaw kaja kag inspired ka gd sa imo pag.obra bsan naga bagyo kag daw wara dun Kato it tyempo tapuson gid bsan Hindi ka uli sa balay Basta matapos lang ka obra kag edit. Bisan. Ikaw gid una una nga nag upload kay na postponed Gali. Bisan wara pa na panugro Ang libro imo gin sagapan gid ka kung diin Ikaw Maka kita para lang Maka submit. Amu gid Rian Ang insakto nga deserving. Mangita gid ka paagi bisan Anu ka budlay pa.
  Good luck and God Bless ma’am bam 🥰💗

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.