Paindis-indis 2023 sa Pag-Istorya-Video kang Ang Buhok nga Naglimpyo kang Suba

Kampeon nga Manug-istorya

Mga Sagad nga Manug-istorya

Paborito nga Manug-istorya

Sagad nga Manugpamati-Lantaw

Istorya ni Genevieve L. Asenjo ang Ang Buhok nga Naglimpyo kang Suba, may ilustrasyon ni Viel Vidal, kag ginbalhag kang Aklat Alamid (Nobyembre 2022) sa bulig kang National Book Development Board of the Philippines (NBDB). May 500 kopya kadyang libro nga ginregalo ni Mayor Ernesto “Toto” Tajanlangit III sa 42 ka mga eskwelahan sa tigayon kang District Supervisor Dr. Ma. Adrilyn Ranario Lacurom katung Disymebre 13, 2022, sa kahiwatan kang Pangbukas nga Gabii kang Paskwa kang Munisipalidad kang Tobias Fornier, Antique. May 50 man ka kopya nga naregalo para sa mga taga-Barasanan A diin tumandok ang manunulat.

Ginatigayon dyang Paindis-indis bilang padayon nga suporta sa pagbasa, pag-istorya, pagsulat, kag pagtudlo sa Kinaray-a. Ilabi na sa pagpalapnag kang dugang nga ihibalo tuhoy sa aton palibot, kag sa ginalauman nga mga inisyatibo tuhoy rugya parehas kang pagpanglimpyo sa atun kasubaan.

Makabakal kang libro rugya: Aklat Alamid Order Form.

Mga Pagsurundan:

1. Ang kada isara kanatun manug-istorya. Bukas dyang paindis-indis para sa tanan nga pumuluyo (hal. estudyante, manunudlo, ginikanan) kang Tobias Fornier (Dao), Antique, halin Enero 23 hasta Pebrero 11, 2023, 7 PM ((oras sa Pilipinas).

Ang pumuluyo nagakahulugan: nagaistar sa banwa kang Tobias Fornier, ukon taga-banwa (rugya nabata kag nagbahul) kang Tobias Fornier kag mahimo nagauli kadya sa iba nga lugar sa Pilipinas ukon abroad.

2.  Ang pag-istorya sa Kinaray-a dapat naka-video record, sa mayad nga kalidad (audio & lighting) sa landscape ukon horizontal mode. Puwede sa sulod (indoor) ukon sa sagwa (outdoor). Kon may lakip nga mga bata, dapat naka-blur dya. Hilway kamo mangin creative & innovative sa paggamit kang nagakaigo nga mga tunog & hulag, pero kon mahimo likawan ang mga visual effect ukon ano pa man nga indi natural.

3. Ang video recording ginapanag-iyahan kang partisipante. Dapat may label dya nga Pasakup_Ngaran_Lugar_Petsa. Hal. Pasakup__DayanaProvido_Camansi_31Enero. Maggamit kang tuod nga ngaran kag lugar.

Ipadara ang inyo pasakup sa vvasenjo@gmail.com ukon bilang mensahe sa Facebook Page kang Balay Sugidanun.

4. Rugya sa BalaySugidanun i-post ang mga opisyal nga pasakup kag ipaambit man sa anang Facebook Page umpisa Pebrero 12 hasta Pebrero 28, 2023, 11:59 PM (oras sa Pilipinas). Sa amo lamang dya nga panahon sarang makapili-boto para sa Paborito nga Manug-istorya. Amo man ang pagpost kang mga mensahe sa Kinaray-a para sa mga gusto magpapili bilang Sagad nga Manugpamati-Lantaw.

5. Husgahan ang mga pasakup kang Lupon kang mga Hurado nga piliun kang Balay Sugidanun. Pinal ang desisyon.

Mga Titulo & Premyo:

sangka Kampeon nga Manug-istorya: Sertipiko & P5,000.00 (tax-free)

darwa ka Sagad nga Manug-istorya: Sertipiko & P2,500.00 (kada isara, tax-free) 

Kriterya:

 Kalidad kang Pagbasa: 30%

 Abilidad sa Pag-istorya: 40%

 Kalidad kang Video kag Kabilugan nga Presentasyon: 30%

                                                                                    ____

                                                                                    100%

6. Bilang pagkilala sa kaugalingon nga kriterya kang mga manuglantaw/odyens, nga mahimo pareho ukon lain sa kriterya kang paindis-indis kag desisyon kang Lupon kang mga Hurado, magapili man kang Paborito nga Manug-istorya. Dya piliun paagi sa kriterya kang Engagement & Impact: pasakup nga video nga may pinakaduro nga lantaw (viewed) kag react (hal. pag-Like, pag-Heart) hasta sa Pebrero 28, 11:59 PM (oras sa Pilipinas) kag Mensahe para sa titulo nga Sagad nga Manugpamati-Lantaw.

Ang Mensahe rugya nagakahulugan: ebalwasyon kang manugpamati-lantaw sa mga pasakup nga video, kon sin-o para kana ang magadaug, kag sa kon ano nga mga rason. Dya dapat sa Kinaray-a. Pwede dya mapadara diretso bilang Reply nga teksto (gin-type) sa 150-300 nga mga tinaga ukon bilang audio ukon video message nga indi magsobra sa 1 minuto. Pwede man i-email kag ang Balay Sugidanun ang magpost. Wara it limiti sa pagpost kag pagpadara.

Kon amo, posible nga ang magdaug nga Kampeon nga Manug-Istorya ukon ang isara sa Sagad nga Manug-istorya amo man ang Paborito nga Manug-istorya. Ukon lain.

7.  Magabaton pareho ang Paborito nga Manug-istorya kag ang Sagad nga Manugpamati-Lantaw kang tagsa ka Sertipiko kag tag-P1,000.00 (tax free).

8. Iga-anunsyo-balhag sa Balay Sugidanun ang opisyal kag pinal nga mga desisyon sa mga titulo sa 08 Marso 2023 (hasta sa gabii) amo man ang mga detalye tuhoy sa pagpasidungog kag pagbaton kang premyo sa mga masunod:

Kampeon nga Manug-istorya

Mga Sagad nga Manug-istorya

Paborito nga Manug-istorya

Sagad nga Manugpamati-Lantaw

9. Samtang padayon panag-iyahan kang mga tagdaug ang andang pasakup, ginatugruan na kadya kang consent ang Balay Sugidanun sa paggamit kang ana video para sa diseminasyon angut sa edukasyon, riserts & iskolarsyip, kag mga adbokasiya.

Mga Petsa nga Dapat Tandaan:

Enero 23 -Pebrero 11: Pagpadara kang Pasakup sa vvasenjo@gmail.com ukon sa FB Page kang Balay Sugidanun bilang Mensahe.

Pebrero 12 -28: Pagpamati-lantaw kang mga pasakup. Pagpili-boto kang Paborito nga Manug-istorya kag pagpadara kang Mensahe bilang Sagad nga Manugpamati-Lantaw.

Marso 08: Pag-anunsyo kang resulta.

Ginaagda ang tanan sa pagSubscribe, Like, Follow kang Balay Sugidanun. Amo man sa pagbasa kang Mga Pagsurundan antes mamangkot. Salamat guid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.