“Sa Gihapon, Palangga, ang Uran”: Pagbasa (Audio) ni Pangga Gen

 

I-klik para mabatian ang malip-ut nga pagbasa ni Pangga Gen:

Ekserpt kang Binalaybay:

Sa Gihapon, Palangga, ang Uran

ni Genevieve L. Asenjo

I.

May kudal sa atun tunga kag ang kasanag kang sulo

Isara ka bintana. Rugyan ka run. Ang hangin nagapanaug

Sa akun hagdan pasaka sa imo gawang. Ang panuktok

Nagapakitaay kang kagutom kang atun mga bibig kag dila.

 

Isara ka bisita ang uran kadya nga gabii

Kag wara it sulo sa imong kuwarto.

 

Ginlantaw ko ang kudal sa atun tunga kag ginmitlang

Ang imo ngaran sa ana kadya kalabug. Sa hangin,

Ginpadara ko ang isara ka tinaga: palangga. Bangud isara

Ikaw ka kalibutan nga nagbalik kanakun sa dumaan

 

Nga handumanan: paglukso sa suba, paglatay sa kahon,

Ang hapdi kang duga kang balunggay sa akun pilas,

Ang humot kang tag-arani kag nagabuskag nga rosas —

Kaimaw kita sa mga buhi sa palibot, kag ang uran nagapanunlog.

 

Palangga, ginalakbang ko ang kudal, nagapanuktok ako

Sa panunduman. Pero nagapatunga sa kamingaw

Kang hangin sa akun panit ang kamatuoran kang atun urihi

Nga haruk kag hakus. Nagsara ang gawang kag liwan ako

Nagturog nga nagaisahanon balon ang imo bug-at kag dapug.

 

Sa rum-an, matanum ako ka rosas. Wara it kamingaw

Sa uran. Rugya ikaw, buhay run: sangka hulot sa akun lawas.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.