Libre nga Seminar-Workshop sa Pagtudlo kag Pagsulat sa Antique National School

Kaimaw ang mga manunudlo sa English kag Literature sa Junior & Senior High School kang Antique National School, San Jose, Antique | 28 Oktubre 2016.
Kaimaw ang mga manunudlo sa English kag Literature sa Junior & Senior High School kang Antique National School, San Jose, Antique | 28 Oktubre 2016.
San Jose, Antique: Nagtugro kita kang libre nga seminar-workshop sa pagtudlo kang literatura kag pagsulat sa mga manunudlo kang Antique National School katung Oktubre 28, 2016. Naglektyur kita parte sa World Literature [ang classics kag masterpieces kag mga kontemporaryo nga literatura nga ginlubad (translate)], Philippine Literary History [ang kolonisasyon kag mga hitabo parehas kang World War 1 kag World War 2 nga nagdara kanatun kang modernismo kag postmodernismo, kag ang nagapadayon kadya nga impluwensya sa atun literatura hasta nga nagtugro kanatun kadyang K+12 kag Mother Tongue nga kurikulum kag pagpasanyug kang pagsulat sa nagkalain-lain nga pulong sa pungsod kag duro pa nga puwersa kag hitabo.]. Gintapos natun ang engagement sa pagtudlo pagsulat kang tanaga kag hilwalaybay nga may espesyal nga atensyon sa paggamit kang imahen kag tunog/musikalidad.

Rugya ang pira ka mga nasulat ka atun mga sagad nga manunudlo sa sulod kang darwa ka oras: 

Berna Mae Meneses

Gagaab ang kalangitan,
Ang kalye indi masaydan,
Ang hangin gahagunos,
Dalia dun kag magtim-us!

*****
Kun ako gaisarahanun,
Gapanagupnup gid it dalum,
Ikaw ang sulod ka pamensarun,
Lihog lang balik dun kanakun.

*****
___________________
Rilah S. Sumugat

May nakita ako nga tawo,
Ang kabahulun daw mantio,
Nagdalagan paagto sa patyo,
Laki lang man gali nga kalbo.

*****

Ang imo kaitum daw uring kon turukun,
Sa gatagiti nga init ang panit daw ginalamon,
Ang balhas daw mga mais sa kabahulon,
Gaturo paagto sa lupa nga lauhon.

Kun mag-uran ang ramig nagapanalupsup,
Sa maluya nga mga abaga kang pag-antus,
Daguob, kilat, ikaw nagahangyus –
Pero padayon lang, ano hay habus-habus.

Ay, Nonoy, kasubu, kabudlay,
Kang kabuhi kaimaw kang mga paray,
Pero sa mga medalya mo nga nagabitay,
Gasarambud ang akun yuhum sa kalipay.

*****
_________________
Catalina B. Loquias

Ang gatas nga matam-is,
Init sa dila ni Liz,
Kun ana iparigos,
Panit na daw rabanos.

*****
Ang dapya ka mga balud,
Kun gabii magahud,
Mga tawo may kahadluk,
Indi makaturog ka muuk.

*****
________________
Merell E. Peria

Sa malapad nga suba,
Tana akun nakita,
Langoy rugya, langoy rugto,
Kag manago sa mga bato.

*****

Gugma, daw hangin nga nagadapya,
Hilamon nga nagakinasadya,
Dughan nagatibok-tibok,
Baratyagun nga daw malupok.

*****
_________________
Jenefer E. Merjuar

Kun ang hangin maglabay,
Ikaw gakiay-kiay,
Gatugro kang kalipay,
Kalamputay nga gamay.

*****
Sa akun nga paglapak,
Grabe gid nga harakhak,
Performance mo pak-na-pak,
Sa atun tiempo, tumpak!

*****
_________________
Stephanie B. Cabriedo

Nagpanaw kag nambaya,
Pirit nga ginlipatan,
Uyahon kag handumanan,
Ikaw run akun islan.

*****
Halin paggamay ikaw nagbantay,
Indi gid ako pagpakagat sa tigasaw,
Nanay, pagpalangga mo nga labaw,
Pensar ko kag tagipusuon nagadayaw!

*****
________________
Angie Presidente

Ang paghigugma ko kanimo
Wara gid it may makatupong,
Bisan wara ikaw nagbalik,
Padayon ikaw nga palanggaun.

*****

Mga seminar-training passbook kang mga manunudlo nga akun ginpirmahan.
Mga seminar-training passbook kang mga manunudlo nga akun ginpirmahan.

Salamat gid liwan sa higayon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.