“Sa Gihapon, Nagatindug Ako” ni Maya Angelou (Binalaybay halin sa Ingles hasta sa Kinaray-a)

"When Dawn Breaks" / Bobby Wong, Jr. /http://www.postcardsfrommanila.com/
“When Dawn Breaks” / Bobby Wong, Jr. /http://www.postcardsfrommanila.com/

Sa Gihapon, Nagatindug Ako
Lubad ni Genevieve Asenjo kang “Still I Rise” ni Maya Angelou

Pwede mo ako masulat sa kasaysayan
Sa imong mapait, tiku nga mga butig,
Pwede mo ako inusnos sa pinaka-higku
Pero sa gihapon, pareho kang yab-uk, mapaibabaw ako.

Gaugut ikaw sa akun ka-gwapa?
Andut daw tinakluban ikaw kang langit?
Bangud gapanaw ako nga daw may lana
Nga gatubod diretso sa akun sala.

Parehas kang mga bulan kag mga adlaw,
Nga may kasiguraduhan kang mga pagbag-o,
Parehas kang paglaum nga nagatubo pataas,
Sa gihapon, matindug ako.

Gusto mo makita nga guba ako?
Nagaduko kag sa kahig ang mga mata?
Ang mga abaga daw nagaluyloy nga mga luha.
Ginpalapyo ka akun nagahiribiun nga kalag.

Nainsulto ikaw sa akun pagka-tarsa?
Indi pagbatyaga kang malain
Hay gakadlaw takun nga daw may minahan kang bulawan
Nga ginakutkot sa kaugalingon nga palibot.

Mahimo mo ako tiruhon ka imong mga tinaga,
Mahimo mo ako pilasan ka imong mga panuruk,
Mahimo mo ako patyun ka imong dumut,
Pero sa gihapon, pareho kang hangin, masaka ako.

Gaugut ikaw sa akun pagka-sexy?
Natingala ikaw
Nga makasaut ako nga daw may mga diamond ako
Sa pagduktanay ka akun mga hita?

Sa guwa kang payag kang kahuya sa nagligad
Nagatindug ako
Lapaw sa nagligad nga may ugat kang kasakit
Nagatindug ako
Ako ang itum nga kadagatan, nagalukso kag malapad,
Naga-awas kag nagalupok, naga-antus sa balud.
Nagabilin kang mga gabii kang kakugmat kag kahadluk
Nagatindug ako
Pasulud sa kasanagun nga kanami kang kasanag
Nagatindug ako
Nagadara kang mga regalo nga ginpabalon ka akun kamal-aman,
Ako ang handum kag paglaum kang uripon.
Nagatindug ako.
Nagatindug ako.
Nagatindug ako.

_________________________________
Isara sa mga paborito ko nga manunulat si Maya Angelou (nabata kang Abril 4, 1928 kag napatay kadyang Mayo 28, 2014). Isara tana sa mga itum nga mga manunulat nga nangin aktibo sa ginatawag nga Civil Rights Movement sa Amerika katung dekada 50 hasta 60 diin nagtindug sa pakigbato ang mga itum para halin sa pagka-uripon (Kilala kabay sanda nga slave: puti andang amo, kag mahimo sanda mabaligya ka andang amo. Duro kananda halin sa Afrika ang nadara – ginbakal – sa Amerika para mangin uripon sa mga plantasyon) makabig sanda nga tawo man: hilway nga makaangkun ka anda kaugalingon nga ngaran kag apelyido kag identidad kag makabakal ka mga gamit; maka-eskwela; makaboto sa eleksyon; makasagap ka obra luwas sa pagka-uripon; makasulod sa mga restawran kag iba pa nga mga lugar kag maserbihan kang nagaka-angay parehas man sa iba (equal rights). Ang dyang kasaysayan kang mga itum kasaysayan man kang iba pa nga ginatawag ‘people of color’ parehas natun nga mga Asyano. Antes ang kadarag-an kang Civil Rights Movement, nga nagpakilala kanatun sa anang lider nga si Martin Luther King, Jr.kag sa anang bantog nga speech nga “I have a Dream” katung 1963, parehas kang mga itum, bawal/indi makasulod ang mga Pinoy sa mga restawran sa Amerika nga ginapanag-iyahan kang mga puti. Kag kun pensarun natun, hasta kadya, padayon ang racial discrimination ukon ang manubu nga paglantaw sa mga itum kag kanatun man nga kolor lupa ang panit.

Bangud sa mga manunulat nga parehas ni Maya Angelou, nahawan ang dalan paagto sa pagka-Presidente kang Amerika ni Barack Obama.

Ginapakig-ambit ko dyang binalaybay sa atun dila para labi natun matultol man ang pagkapareho ka atun mga inagyan; ang lubid nga nagatabid kanatun sa duro pa nga mga tawo sa bilog nga kalibutan.

Kag sa gihapon, padayon kita!

One thought on ““Sa Gihapon, Nagatindug Ako” ni Maya Angelou (Binalaybay halin sa Ingles hasta sa Kinaray-a)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.