“Paalam, Pispis Sage” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

Si Sage, ang pispis, kag ang akun isara ka kuti.
Si Sage, ang pispis, kag ang akun isara ka kuti.

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
July 17, 2014, adlaw nga masubo kag duru lang nga luha ang nagaagay sa amun mga pungyahun sa pagkamatay ni Sage, ang pispis nanday Matthew kag Chelsea nga akun agut kag amiga na nga kaimaw na bakasyon rugya sa Maine hasta magbalik eskuela sa California. Adlaw man may balita nga ang Malaysian Airline Flight 17 nag-crash sa Ukraine nga may 295 onboard nga napatay. Masubo gid nga hitabo nga wara natun tanan nahandaan.

Aga pa ako ginbugtaw ni Matthew. Ginpukaw na ako nga gahibi. Kuon na, “Patay si Sage.”

Nagbangon man ako kag dali-dali mag-agto sa andang kuwarto sa diin akun nakita nga gahandusay si Sage sa kama. Nahangyos ako hay nabatian ko pa gani ang pagkanta na kag huni aga pa. Ginkaptan ko si Sage kag gindara sa sala kag akun gin-CPR kay mainit pa ang lawas na, nagaturuk pa kanakun anang mga mata.

Pero wara run gid nagginhawa pa si Sage. Paalam run lang, Sage, ang Canure nga pispis. Naghiribihun sanday Matthew kag Chelsea bata, indi mag[ati nga patay run ang andang pet nga pispis. Gindara ko dya kay Louie, ang sara ko pa nga bata nga nagakaturog pa sa kama kag ginpakita nga patay run si Sage. Hipos na dya ginturuk kag magbalik magturog. Pagguwa ko sa kuwarto ni Louie, pabalik sa sala kag sa kusina, ang darwa nagakupkopanay nga gahiribihun gihapon. Daw naduraan ka bata.

Akun lamang nahambal nga gapasalamat ako nga akun man gid nakita kag nasipal ang pispis nga dara nanda halin pa sa California kag mabilin ang lawas sa Maine nga ilubong sa akun nga garden. Masakit pensarun si Sage wara run kag hidlawun ko man gid ang dya nga pispis. Indi run mabatian ang paghuni na kag indi ko makaptan kag ilabi na gid ang pag-kiss kag kagat na sa tatlo ka kuti nga sanday Lex, Bob kag Egypt.

Ang rulubngan ni Sage sa akun hardin.
Ang rulubngan ni Sage sa akun hardin.

Ginputos ko si Sage sa parte ka anang kapay. Dya gingunting ni agut ko. Akun ginsulud sa box kag ginletratohan. Sa akun garden akun ginhanda ang rulubngan ni Sage. Tapos gindara ni Matthew ang pispis nga nasulod sa box. Ginbutangan ka anang siripalon kag gin-sprinkle ni Chelsea ang nabilin na nga pagkaun sa ibabaw kang box kag ginlubong namun dya nga tatlo kag nagpaalam kay Sage. Dayon ang darwa nagbalik sulud sa balay. Nagpabilin ako kag akun ginbutangan kang krus. Ako ang nabilin sa garden ko kag akun ginhugasan ang cage kag ang mga gamit ni Sage. Samtang gina-obra ko dya sige man akun istorya kay Sage. Ginkun-an ko tana nga darhun na lang ang tanan ko nga mga sakit kag imawan na lang ako pirme kag indi tana mag-isarahanun kay pirme ko duawon tana kag akun paga-istoryahun.

Nagatururu akun luha nga akun lamang ginakanta ang kasubu kag magpanihol para magparapit magsabat ang mga pispis sa palibot nga gabantay kanakun. Indi ako makapanihol todo hay nagahiribihun man gani ako. Masubo gid abi batyagun. Nagparapit man gani ako sa estatwa ni Jesus kag maghambal kana nga gapasalamat man gid ako sa diin akun man naatipan ang little creature nga si Sage.

Wara kapamahaw igma kag yapon ang akun agut kag amiga na kay indi makakaun sa ginhanda ko nga pagkaun. Nagraha ako kang garlic bread, porkchops kag fried salmon, stir fry Peapods kag Chinese cabbage. Nasubuan gid sanda nga indi makakaun. Pero ginpirit ko man sa urihi kag si Chelsea lamang ang nagkaun samtang si agut ko sa kama nagakaturog. Nakakaun man gid ako gamay lang kag naisipan ko mag-umpisa sulat kadya nga istorya. Samtang nagasulat ang akun mga mata nagaturamos man sa pagluha. Naisip ko amo dya ang tawag nga kabuhi. Masubo gid ang maduraan ka pinalangga. Sage, paalam na.

Sa diin si Sage, ang pispis nga taga-California, magapabilin sa akun hardin sa Maine.
Sa diin si Sage, ang pispis nga taga-California, magapabilin sa akun hardin sa Maine.

One thought on ““Paalam, Pispis Sage” ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.