‘Tirha’ ni Ma. Milagros G. Lachica

Busay

Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit
Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit

Manunulat, bangon
pahidi ang imo mga luha
dali, bulig hakwat ka mga harigi
Kag timbangi ang liwan nga pagtibsok
Kang bag-o nga mga handum

Ang adlaw nagbutlak liwan
Agud atun pangitaun kag pangilalahun
ang kutub ka nabilin kang atun mga damgo

Indi mag-ugut, indi maghibi
Kon ang imo lapis kag papel wara run
Tandai lang kon ano ang imo nakita
Kag ginbatyag sa kadya nga mga inadlaw
Hay sa indi magbuhay ang imo mga tinaga
Mangin busay nga magailig

Manultol ka suba, mga bubon, mga sapa
Kag kabay pa makabulong sa urihi
Kang kauhaw nga sa dughan nagdapo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.