‘Mga Paskwa nga Akun Nadumduman’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

christmas card

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
‘For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David’s throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the LORD Almighty will accomplish this.’ Isaiah 9:6-7

Kang Disyembre ’72
Sa akun nadumduman, masadya gid ang exchanged gift namun ka mga ka-eskwela ko sa Grade 6. Siguro naga-edad ako ka 11-12 ka tuig. Isipun mo lang kon paano ko nadumduman gid dya nga hitabo. Man-an ninyo pobre lang kami, wara ti kwarta nga barakal pa ka kon ano nga iregalo ko. Ambay kon madumduman pa dya ka akun mga classmate kauna sa amun maestra nga si Miss Gruy kag nangin Mrs. Tabaque run kag nabalitaan ko nga buhay run nga napatay. Taga Ipayo kag paryente ko man kuno pero hay urihi ko run man gid naman-an. Adlaw gid katu nga mag-exchange gift kami. Aga pa ako nagbugtaw kag magsagap ka tae ka karbaw para akun putson kag isulud sa karton. Siyempre gintugruan run ako ni Tatay ka sangka sipi nga saging.

Siguro mga 8-12 kabilog nga luto. Ambay nga akun pa naisip ang tae ka karbaw (cinnamon roll). Nakapayuhom gid kanakun dya nga hitabo. Sobrahan gali ako katama e, di bala? Pero wara ko ran maisip nga magpalain ka buot sa makabuol kang akun regalo. Pasadya lang gid kag may note pa nga lakip ako nga, “Ang tae karbaw dya adlaw-adlaw akun makita nga kwarta sa lupa kag libre lang.” Pasensiya lang sa akun classmate katu. Nalipatan ko run man abi sanda. Daw kasadya lang bisan subu gid matuod.

Kang Disyembre ’80
Amo dya nga Paskwa akun nadumduman nga malipayon gid ako. Kaguwa ko lang halin sa Makati Medical Center, ang akun memorya bata pa sa edad nga 10 anyos bangud bag-o lang ako naaksidente kag mayad buhi pa. Sa akun pag-isip kadya samtang ginasulat ko, makahambal ako nga ang paghigugma kag pagluwas kang atun Mahal nga Ginuo kanakun sa katalagman amo ang nagtugro tsansa nga masaulog ko ang birthday kaimaw kang akun mga palangga sa kabuhi. Uhod, malipayun gid ako, sobra ka tama ang kasadya, pero may pagbatyag kang dyang pamangkutanun sa akun kaisipan: ’Sin-o sanda, andut indi ko makilala?’

Masadya nga may nag caroling kanakun sa akun nga ginadayunan nga balay. Duru sanda nga pamatan-on kag may mga edad run. Nabatian ko ang una nga kanta, ‘Joy to the World,” dason ‘Jingle Bells,’ kag ginsundan pa ka duro nga iba. Nagguruwa ang akun mga boardmate. Ang akun naisip katu nga daw prinsesa gid ako sa idalum kang mga Christmas lights kag ang mga bell daw sa nagakanta nga salamat nga nabuhi liwan ako kag kaimaw nanda.

Ginapangunahan sanda kang amun youth director nga si Billly Putman kag si Barry Green nagparapit kanakun kag tanan sanda sa andang dugang nga regalo nga hugs and kisses. Duro man andang dara nga regalo: gatas, bayo, tsokolate, tinapay, dulce, mga card nga may sulud nga kwarta, kag iba pa. Salamat gid kananda kag hasta kadya, sa Facebook diin liwan kami nagkiritaay kag kamustahanay.

Ang akun pangamuyo: Amay namun sa langit, dayawun ang imo mahal nga ngaran kag salamat sa imo padayon nga grasya kag gugma. Gakalipay ako sa mga manami nga butang nga akun nasaksihan sa akun kabuhi hasta kadya, nga si Jesus gapalangga gid kanakun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.