‘Ang Pagpatawad’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

Hedof via www.lostateminor.com
Hedof via http://www.lostateminor.com

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one. You shall love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates.-—Deuteronomy 6:4-9

Natanum sa akun isip kag tagipusuon ang hambal kag ang sulat mismo ni Tatay sa Mga Kalantahun sa Pagtuo sa Hiligaynon. Ginpadara na dya kanakun para akun gamiton kag pagakantahun. Amo dya ang una ko mabasa sa pagbukas kadya, ang sulat kang alima ni Tatay:

“Nen, ari ang kalantahon. Akon ginpadara sa imo agud imo pagakantahon kag para magtipon kamo kag magkanta kag magpangamuyo kag maghiliusa kamo nga may Salmo sa inyo mga tagipusuon, iupod ang mga bata. Jesus said “If you love me, keep my commandment. Madamo gid nga halok sa inyo nga tanan-tanan. Love, Tatay kag Nanay.”

Salamat sa akun mapinalanggaun nga Tatay kag Nanay sa andang pagtudlo kanamun nga magbugto halin pa kang bata kami nga apat. Bisan pobre lang kami pero ang pagbugana kang Mahal nga Dios sa Espirituhanun nga bagay mahambal ko nga kami manggaranun kay may gugma, pagsalig, paglaum kag may pagpatawad. Akun man dya ginadara kag ginpaambit sa akun mismo panimalay. Ang tatlo ko ka mga bata nakamaan kang Ang Napulo ka Sugo kang Dios bangud mabasa nanda pirme ang nagakabit sa refrigerator.

Ako bala mapinatawarun nga tinuga sa nagpasakit kanakun? Pareho kang nagbunggo kanakun kang sarakyan kag ginbayaan nga wara gid ti kaluoy kag gusto pa ako patyon sa sulod kang Makati Medical Center nga gabatang? Kag wara gid bisan isara ka sentimo nga ginbulig ukon ginbayad kanakun, kag labaw pa sa tanan, wara gid ti hustisya. Ang akun mahambal lamang katu nga may kaugut, “Kon ikaw pobre, wara ikaw gid ti mahimo magbatu sa may mataas nga ranggo kang gobyerno kag mapasa-Dios ko lamang ang akun hustisya.” Nasulat dya sa Romans 12:19: “Pinalangga ko, indi ikaw magdumut ukun magbalus, kag itugyan lamang Kanakun nga bukas ang kaugut mo, kay nasulat nga ang pagbalus Kanakun. Ako ang magbayad, kuon kang Ginoo.” Dya nakapahagan-hagan kang akun ginabatyag nga kaugut.

Duro lamang nga hitabo nga kauna nagalain akun buot kon maisip ko. Mga gin-antus ko nga mga sakit dara kang mga kapaslawan, mga ngusul, nga daad indi nangin parehas kadya ang sitwasyon. Bahul akun pasalamat nga sa tagipusuon ko nasulat ang mga tinaga kang Dios, ilabi na kon paano ang pagpatawad kag ang mayad nga bunga na kadya. Sa akun kabuhi, indi lamang sa sangka tawo kundi sa pamilya, kapamilya, amiga, amigo kag kon sin-o pa nga nagkasala kanakun. Dapat ko patawarun, kag nagpatawad gid man ako, bisan pa mabudlay kag buhay.

Amo nga ang resulta amo ang masinadyahun nga tagipusuon, ilabi na gid kun may kalinungan ang tanan. Gakalipay ako kag nagapasalamat sa Dios nga gintugruan ako kang dugang nga kabuhi kag ang mga kapamilya, kaingud kag mga abyan sa marayu man kag sa marapit gapadayon tugro kanakun kang kabaskug.

Kun may gina-indian kita sa atun pamilya, paano ang pagpabag-o? Indi dya magic, pero may suhestyon man kanatun ang Dios. Amo dya ang paggamit kang pito ka tinaga nga makatugru kang kamayad sa adlaw-adlaw natun nga pagkabuhi. Ang paghimo kada adlaw makadara kang katingalahan nga resulta ukon himala. Dyang pito ka tinaga amo ang pagpatawad, pagpakamaayo, pagrespeto, pagpangako, pagsimba, paghigugma kag pagpakamatuod. Epektibo gid dya kun atun ikabuhi.

Ang nasulat sa ibabaw nga bersikulo nagatudlo nga ang atun pamilya amo ang pinakanami nga pagasundon. Halin sa pagpungko irimaw sa lamesa sa pag-atubang ka pagkaun nga may pagpasalamat, mahambal natun ang tinaga kang Dios nga may pagdayaw, amo man sa pagpanaw, hasta sa pag-uli kag pagturog kag pagbugtaw. Kon ang Dios kag ang tinaga Na estranghero sa atun panimalay, maabot gani ang mga problema madali maguba ang relasyon sa diin ang pagpatawad indi matugro, ang pagpakamaayo ginapasuway, ang pagrespeto ginadura, ang pagpangako ginakulang, ang simbahan ginapabayaan, ang paghigugma wara, kag ang kamatuoran ginatalikdan.

Ang tinaga kang Dios nagapabaskug kanatun. Ilabi na gid ang pagpatawad. Ang akun pangamuyo: Amay, salamat gid sa imo mga tinaga ilabi na gid ang dyang pito ka tinaga nga amun dumdumon para sa ikaayo kang amun panimalay kag pakipagrelasyon sa tagsa-tagsa. Salamat sa promisa nga imo kami salbarun. Amen.

3 thoughts on “‘Ang Pagpatawad’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

 1. tuod tuod guid ran nay’ manami guid ang magpatawad…maan lng rako man guid ako kauna ginakaugtan, pero hindi manami sa pamatyag ang magkaugot kag hnd magpatawad. Gani man buhay man guid akun pagtuon-tuon sa kaugalingun hasta na masanayan kag makamaan run magpatawad. …Madumduman ko man perme, kung ang atun Ginoo kamaan magpatawad sa mga tao, nga Diyos tna, tao pa ayhan, nga guin himo man ta sa ana imahe, gani dapat guid man nga kamaan mn magpatawad….
  Abi, mo nay, man-an ko budlay guid man magpatawad ilabi run ang tawo nga naghatag kang kasakit sa imo lawas kang ginbungguan ka nya…ay maan lan…budlay magpatawad sa patas kana…ugaring sa kadugayun run nga tinuig, kun-kis-a ang mga tawo nga diya nga naga tugro ka challenge sa kabuhi natun, may mga rason man guid, agud kita mangin mapag-un ang atun pagtuo sa Diyos. mangin isa sa rason kun andot kita perme mag magkasadya ang tagipusuon labi na kung mapatawad na kang husto….

  God bless always nanay….and the Spirit of our Lord will always with you to make you strong and provide your hearts with happiness as you learn to forgive in fullness…. I know how painful it is…but with Him, He knows everything….

  Like

 2. nong bebot dulalia celorico, nabugtawan ko gid dya sa pagbasa nga nagayuhum man gid ako sa kasadya.kang imo komento kag nagapasalamat gid ako sa imo pagpadayon basa ka akun istorya…hasta sa sunod nga bieyernes liwan kabay sa mayad nga lawas kita.. Salamat gid kag Dayawon ang Ginoo.

  Salamat Pangga Gen kag amo man salamat kaninyo nga tanan tanan sa padayon suportar basa rugya sa balay sugidanun. Ang Dios magpadyon sa pagpakamaayo kanatun nga tanan.

  Like

 3. duro gd nga salamat liwan s imo manami nga estorya Nen,kg indi lang estorya kundi ang pagpatawad kon s anu pghimo s mayad nga paagi kon may nagsala o nghimo ka malain ang isara ka tawo kanimo man o s myembro ka pamilya.amu gd ria ang pinakamayad nga pagahimuon kg ang DIYOS pirme nagabantay s kada isara kanaton nga mga tawo.amo gani ang hambalanon nga,kon ang DIYOS nakapatugro ka pgpatawad,kita pa nga mga tinuga lamang ka DIYOS,liwan duro2 gd nga salamat Nen…GOD BLESS YOU ALWAYS & YOUR FAMILY..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.