Paglagaw sa Nara Dreamland Amusement Park kag Tokyo Disneyland, Japan

Tokyo Disneyland / disneyparks.disney.go.com
Tokyo Disneyland / disneyparks.disney.go.com

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Kang tuig 1983-84

Suno sa istorya, ang Nara Dreamland ginpatindug kang tuig 1961. Inspired kang American Disneyland nga gin-umpisahan kang tuig 1955 sa California. Ang negosyante nga Hapon, si Kunizu Matsuo, presidente kang Matsuo Entertainment Company nagbisita sa America kag nakita na ang amusement park Disneyland sa Anaheim marapit sa Los Angeles. Nagustuhan na dya amo nga nagpatindog man kang pareho sa Japan. Tana ang nangin mediator kang Japanese Sightseeing Company nga may direct contact sa Walt Disney. Gindara na ang Disneyland sa Japan, indi sa Tokyo, kundi sa daan nga capital – sa Nara (710-794).

Andut nga akun naisipan dya nga amusement park? Tungud amo dya ang una nga amusement park nga akun naagtunan kang ako rugto sa Japan. “Maagto kita sa Dreamland” ang akun una nabatian sa nakilala ko sa youth group ko sa Atsugi Naval Base Chapel nga si David Chicoine. Bataun pa kag nagaserbisyo sa Navy.

Tana kaimaw ko magsimba, tana akun prayer partner kag kaimaw magpraktis sa choir. Ga-gitara tana, ako ang ga-kanta. Man-an ko kon ano ang paborito na nga kanta, ang “Living for Jesus” kag kang anang Lola, ang “The Old Rugged Cross.”

Sa urihi gintugru na kanakun ang anang gitara. Ginbilin na kang ginsaylo tana sa Okinawa Naval Base, Japan. Halin katu, amo man akun dara-dara halin sa Japan pa-Pilipinas, Pilipinas pa-Guam kag pa- Mainland, USA. Kon diin man ako nga lugar, ang gitara kaimaw ko. Abi ka iba ako isara man ka musician. Priceless ang amo nga regalo kanakun ka akun bugto sa Ginuo. Padayon man amun nga pagsulatanay hasta nga namana ako kag nakilala na man ang akun ginpamana. Pero nag-untat kang kami nagsaylo kang lugar. Nadura ko man anang address. Salamat na lang may Facebook. Rugya kami nagkitaay liwan.

Ang amigo ko nga Kano nga dya, kadya may asawa run man nga taga-Indonesia. May isara sand aka bata nga laki. Salamat kag dayawon ang Ginuo sa amun pagpadayon pagtugro balitaanay kang amun tagsa ka kabuhi.

Bulan ‘to kang Agosto (lipat ako kon ano nga petsa basta Domingo gid nga adlaw katapos lang namun kang Sunday School kag nagtiripon kami). Masadya kami nga grupo kang mga 12 kabataan nga nagsakay sa Bullet Train halin sa Atsugi paagtuo sa Nara Dreamland Amusement Park.

Ang entrance ka Dreamland Park parehas man gid kang sa Anaheim Disneyland, California nga may Train Depot, Main Street U.S.A., kag s’yempre, ang Sleeping Beauty Castle (nakaagto man ako sa amo nga Disneyland kag ang Disneyworld sa Florida). Ang Dreamland Park may anda man gid nga mga mascot, darwa ka bata nga gabayo panit kang bear nga naga-guwardya. Ang ngaran nanda sandya Ran-chan kag Dori-chan. Ang park may mga fountain pero may mga estatwa pareho ni Napoleon kag Abraham Lincoln.

Sa pagkita ko lagi kang mga nagatindug nga mga bilding, mga tawo, kag kun ano pa nga mga isakyan, ay, nagtimbuok akun dughan! Daw hinali nga nahadlukan ako kun maisip ko nga indi ko mahimo dya nga kalingawan kag indi ako magakasadya. Iba tana akun nabatyagan. Tungud gani hadluk run ang sa isip ko.

Ang magsakay sa mga mataas nga wooden roller coaster, ferries wheel, carousel, kid’s coaster, jungle cruise ride kag iba pa nga powered rides kag kun ano pa nga makatugro kasadya sa kabataan kag sa narisari nga tawo nga nagabisita sa amo nga park. Ang nagapabilin nga na-eksperyensyahan ko kag dya nadumduman ko kang nagasakay kami amo ang hala palibot tapos hinali na lang ako nagsinggitan hay nakasulod sa baba kang dragon kag nakaguwa sa tubig pagkatapos gabasya pa kanamun.

Nakaimaw ako sakay sa ferris wheel pero nagsuruka ako. Namayha man gid ako sa tanan. Kuon ko indi na ako mag-agto kag magsakay sa amo nga ride. Pagbalik sa Atsugi ,nagsakit ulo a nga ang paglingin kag pagsuka daw indi mag-untat. Gindara na lang ako ni Manang Sally sa doktor. Amo rian akun nabuol sa paglagaw, may kasadya kag nagkasakit.

Nabasahan ko nga halin kang Agosto 31, 2006, permanente nga nagsara ang Nara Dreamland Amusement Park. Pero dya pabilin nga gatindug rugto. Siguro tungud sa pagbukas kang Tokyo Disneyland kang Abril 15, 1983. Google lang ninyo para makita.

Kang Nobyembre 9, 1983

Nagplano liwan kami nga malagaw sa Tokyo. Maagto kami sa Disneyland. Si David, ako kag ang akun nangin bayaw nga si Manang Erlina Guanzon Ayson ang kaimaw ko nga naglagaw sa Tokyo. Nagsakay kami sa bullet train halin sa Atsugi pa-Tokyo Disneyland. Masadya kami nga tatlo, darwa ka Pinay kag isara ka bataun nga Kano. Hambal ko, bataun nga Kano hay matuod nga bataun: 18 pa lang si David katu kag ako tana, 25 kag si bayaw, 40. Duro amun nga lagaw sa Disneyland. Galantaw-lantaw lang ako bantay sa mga nagasakay kag makakadlaw turuk kananda. Wara run ako nagsakay sa mga ride para indi magkasakit. Naintiendihan ako ka akun mga kaimaw.

Enfu /www.lostateminor.com
Enfu /www.lostateminor.com

Pagkatapos, naglagaw kami s’yempre para sa sushi rice kag noodles. Nag-shopping man kami pagkatapos. Nakabakal ako ka wind up nga Jewelry Japanese Ballerina music box kag Tokyo Disneyland t-shirt para may dar-un pauli sa Antique. Kanami lang nga memorabilya. May mga narisari lang nga mga bagay nga halos kun may kwarta lang nami pa baklun.

Nadumduman ko gid dya nga paglagaw sa Tokyo kay man amo man katu nga bulan kag adlaw gid nga ang Presidente kang Amerika nag-abot sa Japan. Ka-swerte gid nga rugto man kami. Kuon ko kay David, “Gusto ko gid makita ang Presidente ka Amerika.” Katu nga inoras ang Presidente sa Tokyo run kag may parade. Natabuan nga ang sarakyan nag-agi sa amo nga dalan diin kami. May mga guwardya ang palibot sa unahan kag sa likod samtang ang Presidente nagapanaw pasulod. Naga-wave man gid ka alima na nga gayuhum.

Ay maan, masuwerte gid ako katu nga inoras nga sa atubang sa kilid lang gid ako ka Presidente kag nalab-ot ko ang alima na kag ana ako ginpangamusta. Kanami lang ka anang yuhum. Nalipay gid ako nga hala akun tumbo nga daw bata lang nga sige hambal ko nga, “Nakaptan ko ang alima ka Presidente Reagan!”

Gapasalamat kag nakupkupan ko man gid sa kasadya si David. Wara untat akun yuhum kag wakal hasta pagbalik namun sa Atsugi. Masinadyahun nga ginsugid ko dya kay Manang Sally kag sa iba pa nga kakilala. Ano bala ang mabatyagan mo kun ikaw man nakapangamusta sa Presidente? Paris ko indi ko gid malipatan ang amo nga hitabo hasta ako gakabuhi. Dugang n’yo dya mabasahan sa “Mga Sikat nga Tawo nga akun Nakita sa Personal.” Salamat kag dayawon ang Mahal nga Makaako.

Napensaran ko man dya bangud sa pamensarun kang kamatuoran kang adlaw diin mahimo makaptan man natun ang alima kang Mahal nga Dios. Sobra gid siguro ang akun kalipay bisan kag makupkupan ko man tana parehas kang baratyagon ko sa mga sikat nga tawo sa kalibutan. Ano bala, handa run kamo sa pag-abot kang Ginoo? Amo lang ria akun mabilin nga pamangkot kaninyo nga tanan. Ako handa run. Salamat gid sa inyo nga pagbasa kag Padayon lang kita rugya.

2 thoughts on “Paglagaw sa Nara Dreamland Amusement Park kag Tokyo Disneyland, Japan

  1. Salamat man, Nay, sa padayon pagpaambit ka imong mga inagihan kag mga natun-an sa kabuhi. Kabay padayon kita tugruan ka mayad nga lawas.

    Like

  2. Pangga Gen, duru gid nga salamat na post mo dya nga istorya ..dayawon ang Ginoo sa oportunidad nga gindugangan pa kabuhi ko sa diin kadya man gid nga adlaw kaadlawan man gid kang akun bana sa diin pito man ka tuig run nga nasara ang Nara amusement park kag 30 anyos run ang nagligad ako nakalagaw sa amo nga lugar :)

    Salamat sa tanan nga Manugbasa suportar rugya sa balay ..God bless us all!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.