Baligya-baligya sa Farmers’ Market

Mga tanum.
Mga tanum.

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Ginasulat ko dya nga blog rugya sa Schiphol airport kang Amsterdam, Netherlands. Duro ang akun nakita sa akun paglibot-libot ugaring sa sunod lang nga semana ko i-sugid kaninyo. Ang topiko ko kadya amo ang gin-agtunan ko kang sarang Sabado, ang pinaka-urihi ko nga Sabado rugto sa Stirling antes ako mag-uli sa Thailand.

Sa tuud-tuud lang wara man gid ako ti tuyo baklun run hay natapos ko run ang akun panghimos kang bagahe. Pero naglagaw-lagaw liwat ako. Te amo lang dya ang amun kalingawan sa Stirling, ang maglagaw sa anda nga city centre nga gamay. Kis-a gakadlaw lang ako sa lawas ko nga daw kanabaw ang kaligayahan kun sa atun pa. Tungod lipay run kun maka-gwa. Amo gid ra guro ka bug-at ang pangabuhi estudyante nga bisan mga gamay nga bagay makapasadya run kanamun.

Ang sangka tuyo ko lang gale ang mag-agto sa suki ko nga coffee shop kun sa diin may loyalty card ako kag kada bakal mo gina-stampan, tapos kung makompleto mo ang siyam ka stamp, libre ang ika-pulo nga tasa ka kape. Eksakto gid nga na kompleto ko ang mga stamps antes ako mag-uli. Napinsaran ko nga i-claim ang libre nga kape. Ginkabig ko na lang nga igma ko to. Ang sandwich nga panini amo lang ang ginbaydan ko. Namit e hay libre bay kun sa atun pa!

Pagka-gwa ko halin sa kapehan, nakita ko nga may mga nakahilera nga mga baraligyaan sa tunga kang karsada, kag duro nga mga tawo gatiripon. May Farmers’ Market gale. Kada ikarwa nga Sabado lang dya kada bulan. Daw parehas sa atun nga may tinda-tinda, kun sa San Jose kada Lunes. Ang Farmers’ Market nga dya ginapasundayag nanda ang produkto lokal. Duro nga mga bagay ang anda mabaligya. Ang manami kadya nga ang mga mangunguma kag kun sin-o pa nga mga gamay nga negosyante lokal may tsansa nga magpakita kang anda produkto. Ilabi na gid nga sa kadya nga mga inadlaw duro nga mga pagkaun nga ginabaligya rugya mga preparado run, kun sa diin-diin nga lugar nagahalin, kag duro nga mga isyu ang nagaguruwa parte sa bili na kag sa epekto kang lawig nga byahe para lang madara rugya sa UK.

Mga organic nga laswa.
Mga organic nga laswa.

Ang isara ka pinakamainit nga isyu kadya amo ang pag-imbestiga kang mga produkto nga may karne kang baka. Tungud nag-gwa ang balita nga bukut te puro karne baka ang karne sa mga pagkaun nga dya, parehas abi kang burger, spaghetti, meat pies, lasagna, kag kun ano-ano pa. Nasapwan nga ang mga suppliers sa sagwa kang UK, ilabi na gid halin sa Europa, naga-gamit kang karne kang kabayo, pero ang nakapaskil sa ngaran kang produkto nagakuun nga karne kang baka. Bahul dya nga ethical isyu. Wara ti sayud sa karne kang kabayo hay ginakaun man dya kang iban nga kultura. Ugaring ang malain amo ang mislabeling nga ginatawag. Ang malain pa gid nga wara kamaan ang nagabakal kag nagakaun kun ano gid matuud ang ana ginabakal kag ginakaun. Daw pangloko dya kananda. Asta kadya ang gobyerno kang UK naga-imbestiga sa amo dya nga bagay.
Mga nagantsilyo.
Mga nagantsilyo.

Balik kita to sa farmers’ market. Manami ang mga produkto. Wara run takun nagbakal hay hindi ko run man makaun. Ginpiktyuran ko lang ang mga booths kag ginkun-an ko ang mga tag-iya nga para dya sa akun blog. Te lipay man sanda magpa-piktyur kag magtugro dugang nga impormasyon. Karon mapiritan man ako magsulat ka blog parte kadya sa Inglis para makita man nanda. Luwas sa mga pagkaun may dyan man nga nagabaligya kang mga knitted nga mga manyika kag mga aritos kag singsing nga sanda lang naghimo.

Nakita ko nga nagduro man ang nagabaligya rugya komparar katong mga 2005-2006. Kunsayuron nga nakita kang mga mangunguma nga mayad dya nga paagi para makilala ang anda produkto kag maka-padugang sa anda nga kita sa negosyo. Kag ang mga tawo nakita man nanda nga mas bentaha magbakal halin sa mga lokal nga nagapatubas tungud mas taas ang kalidad kang produkto. Sa amo dya nga paagi makabulig sa ekonomiya sa lugar nga dya hay ginasuportahan kang komunidad, kag indi magdepende lamang sa mga produkto halin sa sagwa nga na proseso run kag wara kamaan kun ano ang ginhalinan, kag puede pa maloko.

Mga dulsi.
Mga dulsi.

6 thoughts on “Baligya-baligya sa Farmers’ Market

  1. bisan ano lang himoon lang mga tawo bay para maka-earn kang income. te kung magloko sanda karia magbackfire man ria gihapon…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.