Baligya-baligya sa Farmers’ Market

Ginasulat ko dya nga blog rugya sa Schiphol airport kang Amsterdam, Netherlands. Duro ang akun nakita sa akun paglibot-libot ugaring sa sunod lang nga semana ko i-sugid kaninyo. Ang topiko ko kadya amo ang gin-agtunan ko kang sarang Sabado, ang pinaka-urihi ko nga Sabado rugto sa Stirling antes ako mag-uli sa Thailand. Sa tuud-tuud lang…