Pilipin Ajumma ni Linda Arnaez-Lee

(Ikarwa nga bahin)

Para lang ma dismolar ang pagka dimalas ni Bruce, ginlibot namun ang bilog nga Kyeongju. Halos wara kami nagtinir sa hotel nga amun ginadayunan. Nag-agto kami sa Kyeongju Museum kon sa diin rugto makita kag mabasa ang history kang Silla Dynasty. Nagsakay kami sa baroto nga kon lantawon mo sa marayu daw gansa nga nagalangoy. Ginalatay man namun ang arko nga tulay sa sangka fish pond kag namubod kang mga isda nga daw mga pusog kabahul. Nawili gid ako sa paglantaw. Sa bilog ko nga kabuhi, kadya pa lang ako nakakita kang amo dya ka bahul nga mga isda. Kag lain-lain pa ang kolor. May pula, may orange, may green, gray kag itum nga nagasakut-sakut. Ang piso na daw alok run kang mga bata sa irigasyon kon tinguranon.

Nagpa-picture kami. Nagbuslanay kami sa pagkapot kang camera. Hasta may naluoy nga sangka ajoshi, sangka tawo nga mga 45 anyos ang pang edadun, ginbul-an na kami kang picture nga darwa. “Hana, Dol, Set!” Klik! Nagpa picture man kami sa mga kabulakan. Kanami kang mga bulak. Daw mga puzzle dya nga ginpangtibsok sa ana nagakaigo nga lugar. Nagaporma dya kang mga desinyo. Wara duda, sangka busalian ang nagdihon ka dya. Sangka obra-maestra.

Sin-o ang magpati, nga sa batuhon nga lupa kang Korea, manubo ang dyang mga bulak?

Nagyapon kami sa sangka tradisyunal nga restaurant, nga kon sa diin ang mga pagkaon daw puro lang hilamon. Duro ang mga kostumer nga nagakaon. Kalabanan pares, pareho namun. Siguro mga bag-ong kasal man. Ang mga baye puro slim. Indi ko maintindihan kon andut ang “healthy” para kananda, maniwang. Sa bugo nga istorya, kanit! Pagkatapos namun kaon, nagguwa kami para magpahangin-hangin. Indi ko maeksplikar ang akun baratyagon. Blangko. Gutom lang siguro…

Ginguyod ako ni Bruce sa unahan. Gindara na ako sa atubang kang may naga kidlab-kidlab nga gawang. Norebang. Videoke kon sa atun pa. Nagkanta kang pirambilog si Bruce. Nami tana magkanta. Sagad sa timing kag ma man-an gid nga anad sa norebang. Kayo songs ukon all-time popsongs ang pirmi na ginakanta. Pero pirambilog lang. Halos ako tanan nagpalaoy-laoy sa sangka oras kag tunga nga gintinir namun sa sulod kang norebang. “Manam”, “Ang pagkitaay” ang una ko ginkanta. Amo dya ang una nga Korean pop song nga akun naman-an. Tapos nagkanta run ako kang mga English songs. Sara run rugto ang “What’s up?”. Wara man ako ka lab-ok kang soju, pero daw sa lingin ako nga nagminaoy sa pagkanta kadya. Hipos lang si Bruce. Daw sa mabugto run ang ugat ko sa liug sa pag-abot kang tono. Ginasinggit ko run ang mga liriko. Liriko gid ayhan ang gusto ko isinggit? Pero mas tunog ang liriko kang kahipuson ni Bruce. Nagbukas ang gawang. Nagsulod ang manager kang norebang nga may bitbit nga tray nga may sulod nga Sewoo Kang,shrimp crackers sa English kag saida kag mekju in can. Cider kag beer in can. Ang sangka oras namun nga kontarata ginpaamanan na kang traynta minutos. “Serbisu”, panghambal nanda kang “Service”. Konglish kang free. Hay kuno nami ako magkanta. Nasal-ukan si Bruce kang mekju pagkabati na ka dya.

Nagbalik kami sa hotel alas dos run sa kasanagon. Darwa ka single bed ang amun kwarto. Dayon haplak ni Bruce sa ana kama. Nagdiretso ako sa CR. Ay! Panulay! Nahangyos ako sa automatic nga pagsindi kang sulo. High tech ang tanan. Halin sa slide door nga nagabukas lang kon hana kaw magsulod hasta sa CR nga pinduton mo lang hugasan na pati buli mo. Indi run manami. Tsk! Indi run gid manami. Bangud sa kaduro kang pirinduton, indi ko ma man-an kon ano ang dapat ko pinduton. Para makalikaw sa disgrasya, nagpamat-od run lang ako nga i-manwal. Pagtindug ko, dayon na flush! Ayte.. Wara gyapon ako ka luwas!

Nagayuhom-yuhom ako magguwa sa CR hasta sa pagturog, dara ko ang yuhom kang pagkatingala, kakulba, kalipay, kag kabalaka.

Pagka-aga, may nakahanda nga pagkaon sa gamay nga lamesa, sa sikwayan ayon kang kama kag nakailis run man si Bruce. Handa run nga mag-uli pa Pusan.

(PAGAPADAYUNON)

10 thoughts on “Pilipin Ajumma ni Linda Arnaez-Lee

  1. @manang mel: wara run ko ga kanta nang kon dyan si Bruce Nang, hehehe. basi bala madayunan haw, praktisan ko anay sa CR guro mayad pa. Basi pa lang bay..^^

    Like

  2. @meagan: Salamat gid sa pagtugro tiyempo sa pagbasa kag manami nga komento. Subaybayan ang katapusan nga bahin kg akun kasaysayan, wahaha!

    Like

  3. Tsakto gd man tita mas kaburungul ang kahipusun ka taho. Hehe. Nami kay wholesome ang pagdara ka story.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.