Ang Aswang Kag Si Paok

"Si Paok Maoy, wara ti ginakahadlukan kon lingin. Aber pa kon aswang. Testingan na gid kuno kon sa diin gid kutub ang kasupug kang ginabantog nga aswang."

Ang Tigre kag ang Tinanuk nga Saging

NI LINDA ARNAEZ-LEE Gin-edit ni JOSE EDISON TONDARES Sa sangka gamay kag madanlug nga lugar nga ginapalibutan kang kabukidan, may sangka tigre nga nagauli. Dya ginakahadlukan. Kada tukad na sa putok-putukan kang bukid kag magngurub, nagakudug ang tanan. Sa sangka gabii nga madulum ang palibot kag ang tanan natabunan kang ambon kag tun-og, nagdulhog ang…

Philippine Ajumma

By Linda Arnaez-Lee (Translation from Kinaray-a by Jose Edison C. Tondares) “Getting a husband is like gambling. You never know if it is good luck or bad luck that will hit you. That is why it is better for you a get a husband from somewhere near. If your husband hurts you, you can easily…

Ramil P. Martinez & Stephen Louie R. Checa, mga Busalian sa PADYA KINARAY-A ’12

Ginpadyaan ang panaysayun nga "Sikad Pa-Bicol" ni Ramil P. Martinez, taga-San Jose, Antique kag sangka empleyado sa Hall of Justice kang probinsya kag aktibo nga myembro kang The Antique Outdoors (TAO) bilang Tagdaug kang Padya Genevieve L. Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a 2012. Napangulintasan tana kang Medalya ni Maniwantiwan, nakabaton kang Sertipiko sa anang titulo…

Pilipin Ajumma ni Linda Arnaez-Lee

"Bisan diin nga pusod kang Korea, mabatyagan ko ang racial discrimination, ilabi run gid sa hagwon. May dyan nga gusto ako ipakilala nga Canadian sa mga estyudyante. Indi sanda malyag nga magpakilala ako nga Pilipino. Mapalugom kuno ako kang akun buhok kag magpagwapa, butangan ka blue nga eyeshadow ang akun mga mata, para masal-an nga Canadian ukon puti nga lahi. Ti anhon mo timo hay indi gid tana manigar ang akun pagka-Pilipino. Indi mabutigan ang akun irong nga daw pinapa nga luy-a, kag ang height nga daw baston lang kataas."