“Manug-garab” ni Ramil Martinez

Manug-garab
Ramil Martinez

Bitbit na ang garab,
sa palad nga nagdamul ang kibul
kag nagdalum ang mga badlit.
Rudya sa kun diin
sa anang mga butkon
naglutaw ang mga ugat.

Ang paray gaduko sa paghalad
kang andang mga pasi.
Kag tana man magaduko
-duko nga duko-
nga daw ga-ampo sa tinubsok
nga tahu-tahu sa kahun.

Sa pagkugos na kang pinungpung,
gapunpun kang mga giruk
ang anang balhas. Kag sa gataas nga tumpi,
samtang gadurukot ang mga uyang
sa anang buol
sa búho kang anang tsinelas,
tana magatangra
sa sangka tabungos nga paglaum
nga may sangka sako ang huray.

_____________________
Si Ramil Martinez taga-San Jose, Antique kag naga-obra sa Hall of Justice sa probinsya. Nagtapos tana kang Political Science sa Saint Anthony’s College (SAC). Mahilig tana magbisikleta, maglagaw, magbasa, kag aktibo nga volunteer kang The Antique Outdoors (TAO).

Featured Image halin kay Bobby Wong Jr. kang http://www.postcardsfrommanila.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.