“Manami nga Mantsa kag Iba pa nga Binalaybay” ni Anna Cecilia Pefianco

Nahidlaw

Gapanarupsup ang huyup ka hangin sa akun dyaket
Sa tatlo ka medias  nga akun ginsoksok,
Sweter, winter dyaket, scarf, kag hapin sa akun ulo
Mabatyagan ko man gihapon ang huyup kang yelo
Bisan kape daw indi makapainit kang akun mga inadlaw
Sa lugar nga marayu kanimo.
San-o pa ayhan makalapak sa lupa dyang mga kahig
Nga nahidlaw  run sa anang pinalangga?
San-o pa ayhan ako makabtayag kang imong kainit?
Haay! Imong limug halin sa marayu,
Kag dapug mo nga ginakapay ko kada gabii,
indi makapaumpaw…
Daw tambal lang nga ginhampul pero ang sakit dyan man gihapon.
 
Manami nga Mantsa

 Nagdogos kami ka chico kahapon
Ang kada bunga ginpasulud sa net
Kang labug nga kuruhit
Kag kun magbug-at run gani,
Ginwani sa basket.
Ragkut man ba ang taguk sa akun mga alima
Bisan ang  habon indi makadali-dali
Nag-init run ang akun mga tudlo sa pagkuskos.
Ang mga handumanan kang rugya ‘kaw pa,
Daw taguk sa akun mga alima.
 
 
Ay, Bitoon

Daw ginayaguta ako kang mga bitoon
Samtang nagahanduraw kang atun pag-imaway
Kaangay kang barko nga ginahampas kang balud.
Ang dyang baratyagun nabandug:
Mga kagab-ihun nga ako naga-isarahanun
Kag  nagpanumdum kanimo.
San-o ko liwat mabati-an ang imong harakhak
Samtang ginaistorya mo ang atun nagriligad?
San-o ko liwat mahaklu ang imong pahamot
Kag mabatyagan ang imong haruk?
San-o ko liwat malab-ot ang kalipay
Nga kanimo ko lang maagum?
Sige, bitoon, kadlawi ako
Hay, Wara ikaw kamaan…
Sa paghandum
Tanan mahimo matabo.

Utang ni Manang

Dear Manang,
Kamusta run ikaw?
Nabuul run ang kasubu 
Sa imong mga nabayaan rugya?
Si Tatay saku ruman sa pag-arado sa uma,
Si Nanay nabaton na run nga ginprenda 
Nga lupa ta sa banglid 
Agud ibayad sa imong placement fee.
San-o mo  gani maimpasan ang imong utang?
Hambal ni nanay dali-daliun mo ang pagbayad 
Agud mabawi ang banglid.
Te, agwanta lang dya anay kami…
Hay, wara pa ikaw ti mapadara kanamun.
Pira pa ayhan, nang, ka bulan ang imong 
Panghugas ka mga buli
Kag malampuwasan ang mga kautangan?
Pero, nang, kun matapos mo gani kabayad ang utang…
Indi mo gid paglipatan…ang utang mo kanakun…
Laptop, kag bag-o nga selpon 
Ang pasalubong ni Nonoy kag Pane.
Halong!
Ang nagapalangga, Inday

Pagbun-ag

Dali run lamang magbagtik ang mga pintura sa binit,
Indi matandug sa kasakuun
Duro man ang bolpen kag lapis 
Para sa ano ri-a ginatigana?
Basi angay ka pinta ang tinta mabagtik man.
Ginakakunyag ko ang pagpinta kang akun mga baratyagun
Gusto ko ikuris ang akun mga paino-ino
Garing, daw ginatubul ako.
Dali, buligi ako una kang mga duag kag mga tinaga.

____________________________
Si Anna Cecilia “Ceci” Pefianco nagbahul sa San Jose. Nakatapos kang high school, kag elementary sa San Jose Academy kang 1983. BS Business Administration sa University of the Philippines in the Visayas. Sangka manunudlo kang English kag Basic French sa sangka pribado nga kolehiyo sa San Jose. Nagatudlo man kang Visual Arts sa Utbong Arts Workshops kang Paranubliun-Antique kada bakasyon kag naga-organisar kang mga aktibidades nga ginahiwat sa anang lugar sa Madrangca.  Ang simple kag matawhay nga pangabuhi rapit sa baybay kag mag-abiabi ka mga kaabyanan sa anang balay nagata-o kana inspirasyon. Naga-gitara, nagabalay man kang mga kanta kag binaylaybay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.