“Mga Handum nga Indi Matingkaw” ni Cor Marie Villojan Abando

Kalamay Pula

Nagasanag sa imo uyahon
Ang baratyagon
Nga nagaindakal
Kang makita
Ang musa
Nga imo ginahandum.

Kuno abi
Daw sa wara lang kanimo
Lantawa hud
Daw maunahan kaw pa dalagan paagto kana
Kang imo dughan
Nga naga-karera.

Durupi run
Isugid
Samtang wara pa nagparamilit
Ang imo ginasin-ad nga kalamay pula
Nga imo buhay run ginalugay-lugay
Halin pa kang una
Nga una mo nasiplatan tana.

Pagparapit kag dalia
Idaho ang kalamay pula
Basi pa lang bay
Maluyagan na
Ang imo pinamalhasan
Nga timplada.

Hidlaw

Nabatyagan mo ayhan
Ang pagsinaku ka akon dughan
Nga daw madalagan paagto kanimo
Sa aragyan nga indi matultulan?

Naga dinaguub lamang
Sa kahidlaw
Indi man mataw-an ka hustisya
Sa pagharok
Sa imo matambok nga bagiing
Nga sa imo mga litrato
Nagapang-agda.

Pahidlawon ko lang
Ang dyang baratyagon
Nga nalumos
Sa mga balud
Kang pagkuba-kuba.

Kupkupan lang ka hugot
Ang mga handum
Ka aton mga haruk
Tikaon ko lang ang mga yuhom mo
Nga sa papel naimprinta

Kay una sa tanan,
Kanimo lang
Ginasarig
Ang pagtakup
Kang aton mga gugma.

Distansya

Dali run
Lubidon naton
Ang pira ka milya
Nga kahidlaw
Hugton
Ang mga pinanid nga pisi
Kang aton pagkamingaw.

Harkan lang anay
Ang mga ulunan
Kang mga handum
Nga gasimpat’ya
Kanaton
Darwa.
Kag paayaw-ayawan
Nimuron kang kapay
Ang mga damgo
Kang pagyapa-yapa

Indi lang man-an
Ang aton mga palad
Magatambihanay run man
Kag aton mapistahan
Ang gugma
Nga gintigana.

________________
Taga-San Jose kag naga-obra sa sangka pribado nga kompanya. Kasal run. Sangka DreamCatcher artist (nagahimo kang mga handmade nga butang). Nabalhag anang mga sinulatan sa Kinaray-a, Filipino, kag Ingles sa mga antolohiya parehas kang San Ag3, The Rise of Kinaray-a, Tony kag Hiraya Magazine, kag sa Philippine Daily Inquirer. Nangin Writing Fellow sa 2001 Iligan National Writers Workshop sa Iligan City amo man sa 2001 UP National Writers Workshop sa DavaoCity kag sa 2004 San Agustin Writers Workshop sa Iloilo City.

Litrato: “A T’boli Canoe” ni Bobby Wong kang www. postcardsfrommanila.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.