“Pagdayaw sa Alima nga Naangut sa Lupa” ni Jelyn Odango-Alentajan(May Salin sa Filipino at Ingles)

Pagdayaw sa Alima nga Naangut sa Lupa
Jelyn Odango-Alentajan

Sa imo mga palad gin-ukay ang lupa
Nga nagakumkum kang mga gamot
Agud magtubo ang paglaum kang kabuhi.

Sa nagaparanglitik mo nga mga alima
Nasalod ang mga tinuro kang balhas kag uran
Nga nagapatimgas sa pinasi kang bulawan.

Kon indi man makatampad
O makahakus ang iba kanimo
Ria tungud nagapangkapkap sanda
Sa madanlug nga giring kang pilak.

Pero ikaw, hugut nga nagapangyabut
Sa kaling nga nagadulot sa lupa.
Indi ikaw matumba.

Ang akun pagpabugal kag pagdayaw
Indi mahakup kang dyang mga alima
Pareho kang lupa nga indi masara-sara.

Utang ko kanimo ang akun pagpadayon
Tungud ikaw ang ginlatayan kang grasya
Nga gintib-ong kang lupa
Kag ginbubu kang langit.

Papuri sa mga Kamay na Nakatali sa Lupa
Salin ni Genevieve L. Asenjo

Sa iyong mga palad nahukay ang lupa
Na kumukuyom ng mga ugat
Upang tumubo ang pag-asa ng buhay.

Sa nabibiyak mong mga kamay
Nasalod ang mga patak ng pawis at ulan
Na nagpapaningning sa butil ng ginto.

Kung hindi man makaharap
O makayakap ang iba sa iyo
Ito ay dahil nangangapa sila
Sa madulas na gilid ng pera.

Pero ikaw, mahigpit na yumayapos
Sa kaling na tumatagos sa lupa.
Hindi ka matutumba.

Ang aking pagpupugay at papuri
Hindi masakop nitong mga palad
Pareho ng lupa na hindi maisa-isa.

Utang ko sa iyo ang aking pagpapatuloy
Dahil ikaw ang nilatayan ng grasya
Na inihayaw ng lupa
At ibinuhos ng langit.

Ode to the Hands Linked to the Earth
Trans. by Jose Edison C. Tondares

In your palms was dug the earth
That hold in tight fists the roots
So the hope of life may grow.

In your cracked hands
Are gathered the drops of sweat and rain
That brighten the grains of gold.

If others could not face you
Or hold you in their arms
It is because they fumble instead
For the slippery grid of silver.

But you, you hold tightly
To the plowshare that goes down to the earth.
You cannot fall.
My pride for you and exaltation
Can never be scooped by these hands
They’re like the earth that cannot be numbered.

I owe it to you that I carry on
Because on you traverses the grace
held tight by the earth
And poured out by the sky.

DAG-ON
Halin sa Dag-on: Sangka Koleksyon kang Sinulatan halin sa Antique, Tuig 1995. Ginpatigayon kang Paranubliun-Antique, Incorporated kag Antique Integrated Area Development Foundation. Gin-edit ni Jose Edison Tondares.

Si Jelyn Odango-Alentajan sangka manunudlo sa University of Antique (kauna Polytechnic State College of Antique) sa Sibalom, Antique.

Dyang binalaybay isara sa mga pinaka-gusto ko sa Kinaray-a.

Featured Image halin kay Bobby Wong Jr. kang http://www.postcardsfrommanila.com.

One thought on ““Pagdayaw sa Alima nga Naangut sa Lupa” ni Jelyn Odango-Alentajan(May Salin sa Filipino at Ingles)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.