Mga Sungaw kang Baratyagon kag Pamensaron ni Aireen Joy Tarroja

GINAKURUM

Ang kabuhi daw sangka nami nga isla
May tubig sa palibot—‘mu ra ang ‘gugma’
Nga bisan sa una mo pa lang makita
Ay abaw gid, daw ikaw mahara hara.


Daw kanami lang gid dayun ang magtusmog
Bisan ang kadalumon asta sa liug
Naganyak magrigos asta magkurudog
Kag maghapa sa baras nga ramug ramug.


Kun maumpisahan dun ang pagtampisaw
Sa tubig nga puerte ka linaw kag bugnaw
Sigurado gid nga mapaayaw ayaw
Ang pagkalangkag, ay, nagaparanglapaw!


Duro nga bes gulpi gaabot ang balud
Nga kis-a grabe gid ka baskug kag bakud
Kaw gabaraliskad, buhok gasarabud
Katulon pa ka tubig: pait kag aplud.


Kun dya matabo sa di anad nga tawo
Dayun matakas o dudla gid siguro
Pero kun baybay espesyal sa kabuhi mo
Di gid hadlok maglangoy bisan gabagyo.

Sa iba amo gid ra ang ginahandum
Nga sa tubig ka isla kasalum-salum
Bisan puerte ka kapuy kag ginakurom
Nami-nami lang gid magpahurom hurom.


Ay Gugma!

Halin kang ako tap-ingun pa,
Rugto, rugya, batian ko dun ra
Bata, mal-am, soltero, daraga
Pirme gaistorya parte sa gugma.

Ano ra man?Ako natingala
Ang iba mag-istorya, gahibi pa
Kun andut haw?Mal-e ko man tana
Sa pinsar ko, ay, artihan gid a.


Nami gid ang gugma hambal nanda
Kasurumpa gid! Hambal ka iba
Bisan ano kuno ka sakit ra
Importante gid  sa kabuhi ta.

Kay inosente pa ko kauna
Gapamati lang sa ginhambal nanda
Nagainangag?Duro kuno ra
Bangud sa ginatawag nga gugma.

Hambal ko kato, “purya ulin a!”
Kadya mahambal ko, tuod gid ra?
Kun ikaw gali ang maigu na?
Di mapunggan baratyagon ngara!

May d’yan nga ga-inadik sa gugma
Ginapabulag… gakabud gid a!
May diyan man di kuntento sa ‘sara
Ukon gapang-agaw ana ka iba.

Sa gugma, sari-sari ang istorya
Masubu  ukon daw telenobela
Duro ang nami gid sa umpisa
Pero “babay” kon indi kaagwanta.

Tulad wara dun ako gatingala
Kun may mga gawangal sa gugma
Pero di ako hadlok mgpalangga, a
Ano man kasiuk kag kumplikado ra.

KAMALIG

Kanami lang gid kun may kamalig

magbatang batang kag sarasandig

sa palibot magparapanilhig

sa obra, kagurunyak magbulig

laday laday bisan kaw gakahig

gatihin batiis nga kulakig

dayun haplak sa buri nga banig

ay kapin pa gid kun ramig ramig.

Kun tubudan bastante ang ilig

kanami lang maghurum sa tubig

bastante pa gid nga pangkuliglig

ang pag’tanum’ sobra gid kadasig

mura ang amun ‘kyut’ kamalig

si tatay grabe amlig kag tipig

espesyal’ kun ana ginakabig

sangka manggad gid nga orig-orig.

Taga-Diclum, Tobias Fornier, Antique. Bata nanday Jose Asejo Tarroja kag Irene Pelingon Tarroja. Nag- eskwela sa Diclum Elem. School kag Dao Catholic High School. Nagtapos kang BS Public Health sa UP sa Visayas sa Miag-ao, Iloilo. Nagpadayon sa kurso nga Medisina sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila kag nakatapos kang Abril 2010. Naka-obra bilang medical transcriptionist sa darwa ka kompanya sa Ortigas, Pasig kag nagserbisyo man bilang junior intern sa Ospital ng Maynila sa sulod kang sangka tuig. Kadya naga-obra bilang postgraduate intern sa United Doctors Medical Center sa Quezon City kag naga-uli sa Imus, Cavite.

____________
Litrato kang tagpasakup halin sa anang padara.

Featured Image: Bobby Wong Jr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.