‘Kon Nagaobra ang Mojo’ ni Ma. Milagros ‘Nenen’ Geremia-Lachica

"Sa atun, sarang siguro ipaanggid ang mojo bag sa karmen, ang itum nga daw gaming nga ulonan nga ginasudlan ka mga kon ano-ano nga mga bagay nga ginapatihan panagang ukon proteksyon kang lawas kag dungan. Ang karmen ginasibit sa mga lapsag ukon kabataan, serbi pangontra sa tuyaw ukon bugno kang may malain it ginhawa kuno."

‘Dagat sa Akun Isla’ ni Ma. Milagros Geremia-Lachica

Nagapabatyag run ang karamig sa pagsulud kang Fall ukon Autumn season pero kang Oktubre 2, nagsingkal ang init nga daw nagapanghawid pa sa summer. Wara run ang mga bakasyunista nga 'bennys' gani nagkalit ang mga 'locals' imaw ka mga seagulls sa pagsipal sa baybay [Ocean Grove, New Jersey]. Sa pagtakup kang summer season rugya, luyag…

Sa Mga Mata ka Agila (Sa pagdumdum ka ika-12 nga anibersaryo kang 9/11)

Sa imo pagturuk sa linya ka langit Nga nagakurit sa ibabaw ka New York City Indi malikawan, pangitaun mo man gihapon Bisan pa wara run, ang Kapid nga mga Tore Nga napukan kato’ng Septyembre Onse; Makangiridlis nga hitabo Sa bantog nga kuta ka makahas nga agila Nga nagbilin ka giha nga sa pagkadalum Ayhan sarang…

Treynta Segundos kaimaw si Bruce “The Boss”

"Pagsulud ni Bruce sa bar, daw naumpawan ang tanan sa gwa nga karan-an kag mabatian liwan ang pag-inistorya kag lagatik kang kubyertos sa lamisa. Kuon ka bana ko: kon diin pa nga mauli run kita amo man pag-abot ka celebrity. Kuon ko: bay-e lang, pero ti nakita ta gid man sa personal ang bantog nga musikero."