Kag Labaw sa Tanan, Gugma

May nasulat run ako para sa kadya nga Huwebes ugaring nakita ko ang petsa sa kalendaryo, ika-14 ka Pebrero gali. Ti ano gid haw? Ay ti, gugma e. Para sa kalabanan nga wara pa matubuan ka kibul ang anda’ng mga tagipusuon kag baratyagun, espesyal gid dya’ng Valentine’s Day para sa mga magkahagugma ukon nagapalanggaanay. Sa…

Bulawan sa Basura (Ang Pagsagup kananday Nick Joaquin kag Pitoy Moreno)

Domingo, nagasirak man raad ang rapit alas-dose nga adlaw pero indi kadaug sa pagkaramig ka hangin nga nagadapya. Apat man lang ka sul-ub akun soksok nga pang-ibabaw, may madamul nga leggings antes ang jeans kag damul nga medyas sa sulud ka boots. May kalo ako kag ang akun malapad nga scarf nasambud it darwa ka…

Bag-ong Bahit

"Ang dya’ng blog ginpangaranan ko nga “Bag-ong Bahit,” angay ka nagaaso-aso nga bag-ong sukad nga kan-un sa ibabaw ka lamisa, imaw ka nagaaso-aso man nga sangka yahong nga sinabawan nga bantalaan ukon ano man nga dapli. Bag-ong bahit bangud ang tema ukon topiko bag-o ko lang napinsaran, nabatian kag mahimo nga nagakatabo pa gihapon sa palibot. Mahimo nga maestorya man ako ka natabo kauna nga tiempo ukon ka sarang hapon, basi magbutang man ka mga litrato, mga arte kurit-kurit (ang akun gali logo ginhimo ko sa Microsoft Paint) kag kon ano pa nga makapukaw ka akun luyag isulat ukon ibutang rugya. "