Skip to content

September 12, 2013

Sa Mga Mata ka Agila (Sa pagdumdum ka ika-12 nga anibersaryo kang 9/11)

by Pangga Gen

TwinTowers2

Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit

Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit

Sa imo pagturuk sa linya ka langit
Nga nagakurit sa ibabaw ka New York City
Indi malikawan, pangitaun mo man gihapon
Bisan pa wara run, ang Kapid nga mga Tore
Nga napukan kato’ng Septyembre Onse;
Makangiridlis nga hitabo
Sa bantog nga kuta ka makahas nga agila
Nga nagbilin ka giha nga sa pagkadalum
Ayhan sarang lang tungkadun
Sa paglawig kang panahon;

Mahapus tambihan ang giha sa bato,
Sa kahoy ukon semento
Pero ang giha sa dughan
Kag panghunahuna
Mabudlay pangitaan ka lunub;

Ang agila padayon sa paglupad
Makahas, gamhanan
Nagabantay sa kalangitan
Ugaring sa pagturuk na sa idalum
Makita na ang giha
Daw baba nga nagayaab
Nagahibi, nagsinggit
Kang katarungan.

(MMGLachica, Ang Pagsulat Bayi, 2006)

Leave a Reply

%d bloggers like this: