Sa Mga Mata ka Agila (Sa pagdumdum ka ika-12 nga anibersaryo kang 9/11)

TwinTowers2

Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit
Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit
Sa imo pagturuk sa linya ka langit
Nga nagakurit sa ibabaw ka New York City
Indi malikawan, pangitaun mo man gihapon
Bisan pa wara run, ang Kapid nga mga Tore
Nga napukan kato’ng Septyembre Onse;
Makangiridlis nga hitabo
Sa bantog nga kuta ka makahas nga agila
Nga nagbilin ka giha nga sa pagkadalum
Ayhan sarang lang tungkadun
Sa paglawig kang panahon;

Mahapus tambihan ang giha sa bato,
Sa kahoy ukon semento
Pero ang giha sa dughan
Kag panghunahuna
Mabudlay pangitaan ka lunub;

Ang agila padayon sa paglupad
Makahas, gamhanan
Nagabantay sa kalangitan
Ugaring sa pagturuk na sa idalum
Makita na ang giha
Daw baba nga nagayaab
Nagahibi, nagsinggit
Kang katarungan.

(MMGLachica, Ang Pagsulat Bayi, 2006)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.