‘Dagat sa Akun Isla’ ni Ma. Milagros Geremia-Lachica

This slideshow requires JavaScript.


Nagapabatyag run ang karamig sa pagsulud kang Fall ukon Autumn season pero kang Oktubre 2, nagsingkal ang init nga daw nagapanghawid pa sa summer. Wara run ang mga bakasyunista nga ‘bennys’ gani nagkalit ang mga ‘locals’ imaw ka mga seagulls sa pagsipal sa baybay [Ocean Grove, New Jersey].

Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit
Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit

Sa pagtakup kang summer season rugya, luyag ko ipaambit ang sangka binalaybay nga kabahin kang koleksyon halin sa akun libro, Ang Pagsulat Bayi (Libro Agostino, Iloilo City 2006).

Sa sunod tuig basi mangisug run ako sa pagsalum kag pagkapakapa rugya sa baybayun kang New Jersey.

Dagat sa akun Isla

Ang dagat Atlantico maramig
bisan sa bulan ka Agosto
gani sapatos ko lang
ang sarang na ubahun;

Rugto sa akun isla
ang dagat Pacifico
wara’t huya nga soltero
nagapanawag, nagapanghagad
mga balud na ‘gapangiray
sarangan na ubahun
ang akun mga panaptun
kang kakapoy kag pagbatyag
kang adlaw-adlaw nga pagkataka
nga tanan ana pagabaylohan
ka bag-o nga bayu kang kasadya
samtang ako nagasalum, nagalangoy
nagasakay sa duyan ka panghunahuna
nga ako liwan sangka daraga nga bataun;

Rugya sa boardwalk
sa pagyasyas ka hangin
halin sa dagat Atlantico,
akun gid nasamsaman
kon daw ano kapait
ang dagat nga nagasabya
rugto sa akun isla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.